Ajjeechaan waraanni Makkalaakayaa ummata irratti raawwatu itti fufee jira

Halkan edaa Harargee bahaa aanaa Dadar magaalaa Qobbootti loltoonni waraana Makkalaakayaa mucayyoo Ayyaantuu Muhammad Shaanqoo jedhamtu gudeeduuf yemmuu yaalanitti mormuu isiitiin rasaasaan mataa irra rukutuun ajjeesan Caaltuun abbaa warraa akka qabduu fi ulfa akka taate himuun loltoota amansiisuuf yaaltus, didanii dirqiidhaan gudeeduuf yeroo isaan yaalan waan iyyatteef rasaasaan rukutuun kan ajjeesaan tahuu odeeyfannoon argame ni mul’isa.

Namoota isii irratti yakka ajjeechaa sukkanneessaa kana raawwatan 3 jidduu inni tokko qabamee mana hidhaa aanaa Dadar kan jiru tahuus beekameera.

Ummanni magaalaa Dadaaris gocha raawwatame kana balaleefataa kan turan yoo tahu, poolisoonni Oromiyaa ummanni akka karaa banu boombii aaraa ummata irratti darbuu fi mucaan tokkoos rasaasaan dhahamee gara hospitalaa kan geeffame tahuu odeeyfannoon argame ni addeessa.

Muummichi ministeera haarawni eega muudaamee guyyaan 8 kan lakkaawame yoo tahu, yeroo kana keessatti namoonni 5 Komaand poostiin ajjeefamuu fi iddoo adda addaatti namoota hidhuun kan itti fufe tahuu beekameera.

Share

Recent Posts

Haroo Baykal

Lafti irra jiraannu tun irra caalaan isii bishaaniin uwwifamee jira. Lafa tanarraa Parsantii 71.6 kan…

20 hours ago

Muduraalee qaqqaalii

Dachii tana keessa wantoota qaqqaalii heddutu jira. Gariin makiinaa, kaanis sa’aatii harkaa gatii haalaan qaalii…

23 hours ago

Diskas

Qaamman bishaanii keessa uumama lakkaawamnee hin dhumne hedduutu jira. Uumamni barruu tana keessatti ilaallus galaana…

3 days ago

Iddoowwan Xayyaarri irra hin balaliine

Jaarraa tokko dura addunyaan tun akka har’aa hin turre. Haalli jiruufi jireenya ummataa, guddinni teknoolojiifi…

4 days ago

Miirkaat

Sanyiin uumama kanaa gosti 3 kan jiru yoo ta’u, garaagarummaa rifeensaa malee qaamni isaanii walfakkaataadhaa.…

4 days ago

Yaalii xiyyeeffannoo barattootaa dabaluudhaaf Chaayinaan godhaa jirtu

Baruumsi madda qaroominaati. Biyya jijjiiruu keessatti gumaatni inni qabu guddaadha. Nama barateetu waa adda baafatee…

6 days ago