Odeeyfannoo

Paarlaamaan Muudama Kaabinee Muummichi ministeeraa dhiheesse raggaasise

Muummichi ministeeraa Dr Abiy Ahmad Kaabinee haaraya ijaare ganama har’aa paarlaamaaf dhiheessuun raggaasise. Dr Abiy muudama miniseerota haaraya 10 fi ministeerota 6 ammoo iddoo duraan turan irraa jijjiiruun dhiheesse.
Ministeeronni har’a muudaman:
1. Obbo Shifarraa Shugguxee: Ministeera Qonnnaa fi Qabeenya Beeyladaa
2. Obbo Siraaj Fageessaa፡ Ministeera Geejjibaa
3. Dr. Hiruut Waldamaariyam፡ Ministeera Dhimma Hojjataa fi Hawaasummaa
4. Ambaasadar Tashoomaa Togaa፡ Ministeera Dhaabbilee Misoomaa Mootummaa
5. Obbo Umar Huseen: Sadarkaa Ministeeraatti hogganaa Ol’aanaa Abbaa Taayitaa Galiiwwanii fi Gumuruuki
6. Aadde Ubaa Muhammad Huseen፡Ministera Tekinoolojii Qunnamtii fi Odeeyfannoo
7. Obbo Mootummaa Maqaasaa፡ Ministeera Ittisa Biyyaa
8. Obbo Ahmad Shidee: Ministeera Waajjira Dhimmoota Komunikeeshinii Federaalaa
9. Obbo Jaanxiraar Abbay፡ Ministeera Manneenii fi Misooma Magaalaa
10. Obbo Birhaanuu Tsaggaayee፡ Abbaa Alangaa Walii Galaa
11. Aadde Ye’alem Tsaggaayee፡ Ministeera Dhimma Dubartootaa fi Daa’immanii
12. Obbo Malaakuu Allebal፡Ministera Daldalaa
13. Dr. Amiir Amaan፡ Ministeera Eegumsa Fayyaa
14. Aadde Fooziyaa Amiin: Ministeera Aadaa fi Turiizimii
15.Obbo Mallas Alamu: Ministeera Albuudaa fi Inarjii
16.Obbo Ambaachawu Makonnin: Ministeera Inustrii tahuun muudamanii jiru
Aadde Mufariyaat Khaamil Afayaa’ii Paarlaamaa tahuun muudamte.

Share

Recent Posts

Haroo Baykal

Lafti irra jiraannu tun irra caalaan isii bishaaniin uwwifamee jira. Lafa tanarraa Parsantii 71.6 kan…

21 hours ago

Muduraalee qaqqaalii

Dachii tana keessa wantoota qaqqaalii heddutu jira. Gariin makiinaa, kaanis sa’aatii harkaa gatii haalaan qaalii…

24 hours ago

Diskas

Qaamman bishaanii keessa uumama lakkaawamnee hin dhumne hedduutu jira. Uumamni barruu tana keessatti ilaallus galaana…

3 days ago

Iddoowwan Xayyaarri irra hin balaliine

Jaarraa tokko dura addunyaan tun akka har’aa hin turre. Haalli jiruufi jireenya ummataa, guddinni teknoolojiifi…

4 days ago

Miirkaat

Sanyiin uumama kanaa gosti 3 kan jiru yoo ta’u, garaagarummaa rifeensaa malee qaamni isaanii walfakkaataadhaa.…

4 days ago

Yaalii xiyyeeffannoo barattootaa dabaluudhaaf Chaayinaan godhaa jirtu

Baruumsi madda qaroominaati. Biyya jijjiiruu keessatti gumaatni inni qabu guddaadha. Nama barateetu waa adda baafatee…

6 days ago