Jilli Ustaaz Raayyaan durfamu boottee bishaanii lama ummata nannoo Soomalee irraa buqqa’eef bite.

Jilli Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaatiin durfamu lammiilee Oromoo Mootummaa Naannoo Sumaaleetiin qe’eefi qabeenya isaanii irraa buqqifamaniif boottee bishaanii lama bituun gara Aanota gammoojjii Godina Baalee keessa jiranitti ganama har’aa imala kan jalqaban tahuu gabaasni arganne ni ibsa.
Bootteewwan bishaanii kunniin kan bitaman gargaarsa maallaqaa lammiileen Oromoo biyya Sa’uud Arabiyaa Magaalota Makkaa fi Jiddaa irraa argameen tahuunis beekameera.
Haaluma wal fakkaatuun lammiileen Itoophiyaa saboota Amaaraa, Silxeefi Guraagee Afrikaa Kibbaa iraatan midhaan nyaataa Kankolaataa FSRlama kan gummachan tahuu odeeyfannoon arganne ni mul’isa.

Recent Posts

Daa’iin beekamaan kun akkamitti Islaamummaa qabate?

Rabbin faarsuun jalqabna. Isa faarsina, isa gargaarsifanna, araarama isa kadhanna. Badii teenyarraa isatti maganfanna. Akkasumas…

13 hours ago

Onneen teenya guyyaa tokkotti dhiiga liitira 7200 ta’u geejjibdi

Barruu Mata duree Dhahannaa Onnee jettu dubbistanii jirtuu? yoo dubbisuu baattan LINK kana tuqaa dubbisaa.…

17 hours ago

Nama waggaa 70f somba sibiilaatiin harganaa jiru

Diizaayinarri khawnii hundaa Rabbii guddaadha. Isaatu uumamaalee hunda akka isaaniif malutti uume. Qocaa dhakka ba’achiisee…

1 day ago