Mootummaan Sa’udii ilmaan warra malikaa 11 hidhuun gabaafame

Mootummaan Sa’udii heera haaraya baaseen, tajaajila bishaanii fi elektirikaatiif kaffaltii kanaan dura maatiiwwan warra malikaatiif mootummaan raawwatu kaasuu isaa hordofuudhaan, masaraa mootummaa biyyattii magaalaa Riyaad keessatti argamutti ilmaan warra malikaa mormii kan dhageessisan tahuu miidiyaaleen biyyattii gabaasan.

Kanuma hordofuun namoota kanneen keessaa ilamaan warra malikaa 11 kan hidhaman tahuu beekameera.

Mootummaan Sa’udii rakkina diinagdee isa qunname keessaa bayuudhaaf, lammiilee biyyattiitii fi hojjattoota biyya alaa irratti gibiraa fi kaffaltiiwwan gara garaa kan labse tahuu gabaasni kun ni mul’isa.
Share

Recent Posts

Yaalii xiyyeeffannoo barattootaa dabaluudhaaf Chaayinaan godhaa jirtu

Baruumsi madda qaroominaati. Biyya jijjiiruu keessatti gumaatni inni qabu guddaadha. Nama barateetu waa adda baafatee…

23 hours ago

Dhahannaa Onnee

Qaamni ilma namaa hundi dalagaa uumameef qaba. Akkasuma qaamni hundi eega sa’aa dheeraaf dalagee booda…

2 days ago

Biyyoota maqaa jijjiiratan

Ilmi namaa seera uumamaa dhiisee seera ofii baaseen eega of bulchuu jalqabee booda nageenyi addunyaa…

3 days ago

Proboscis Monkey (Qamalee funyaan Kumbii)

Uumama Rabbiin keenya uume lakkoofne fixuu hin dandeenyu. Wanti hundi bifa fi sanyii garagaraa qaba.…

4 days ago

Ulaagaa Bareedinaa

Ulaagaan bareedinni ittiin madaalamu seenaa addunyaa tanaa keessatti garaagarummaa qaba. Wanti waggoota 500 dura akka…

5 days ago

Piraanhaa

Piraanhaan sanyii qurxummiiti. Maqaan piraanhaa jedhu afaan biraaziliitiin “Qurxummii ilkaan qabu” jechuudha. Qurxummiin kun ilkaan…

6 days ago