Keeniyaan Labsii Yakka karaa Interneetiin raawwatamu ittiin too’attu raggaasifte

Keeniyaan seera Yakka Saayibarii ittiin too’attu kan raggaasifte tahuu gabaasni VOA irraa arganne ni mul’isa. Wixinee seeraa ministeerri Kominikeeshiinii fi Teeknolojii biyyattii qopheesse Arba’a Kaleessaa prezdaant Uhuruu Keeniyaataa irratti mallateessuun hojii irraa oolche.
 
Labsii kanaan, karaa interneetiitiin namni yakka raawwate hanga Doolaara Ameerikaa 250,000 adabamuu akka danda’u labasame. Haaluma walfakkaatuun namoonni Odeeyfannoo sobaa karaa interneetiitiin yoo tamsaasan, labsii kanaan adabbii hidhaa waggaa lamaa yookaan Doolaara Ameerikaa 50,000 kan irratti murtaahu tahuu gabaasni kun ni ibsa.
 
Barreessitoonni odeeyfannoo karaa interneetiitiin dabarsan labsiin kun mirga odeeyfannoo argachuu irratti miidhaa fida jechuun kan falmaa jiran yoo tahu, ministeerri Kominikeeshiinii fi Teeknoolojii biyyattii garuu labsichi kan mirga odeeyfannoo argachuutiin walitti bu’uu miti jedhe. Kanaan dura seerri akkanaa kun waan hin turiniif, manneen murtii Keeniyaa namoota karaa Interneetiitiin yakka raawwatan 500 ol kan gad lakkisan tahuu ministeerri Kominikeeshiinii Keeniyaa beeksise.
 
Share

Recent Posts

Haroo Baykal

Lafti irra jiraannu tun irra caalaan isii bishaaniin uwwifamee jira. Lafa tanarraa Parsantii 71.6 kan…

20 hours ago

Muduraalee qaqqaalii

Dachii tana keessa wantoota qaqqaalii heddutu jira. Gariin makiinaa, kaanis sa’aatii harkaa gatii haalaan qaalii…

22 hours ago

Diskas

Qaamman bishaanii keessa uumama lakkaawamnee hin dhumne hedduutu jira. Uumamni barruu tana keessatti ilaallus galaana…

3 days ago

Iddoowwan Xayyaarri irra hin balaliine

Jaarraa tokko dura addunyaan tun akka har’aa hin turre. Haalli jiruufi jireenya ummataa, guddinni teknoolojiifi…

4 days ago

Miirkaat

Sanyiin uumama kanaa gosti 3 kan jiru yoo ta’u, garaagarummaa rifeensaa malee qaamni isaanii walfakkaataadhaa.…

4 days ago

Yaalii xiyyeeffannoo barattootaa dabaluudhaaf Chaayinaan godhaa jirtu

Baruumsi madda qaroominaati. Biyya jijjiiruu keessatti gumaatni inni qabu guddaadha. Nama barateetu waa adda baafatee…

6 days ago