header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
EeshiyaaOdeeyfannoo

“‹”‹ Balaan Kirikira Lafaa Indoneezhiyaa keessatti muudate lubbuu nama hedduu galaafate

Balaan Kirkira lafaa kun Indonezhiyaa  Iddoola Lombok jedhamtutti  torbaan tokko keessatti yeroo lammaaffatiif kan muudate yoo tahu, lubbu namaa fi qabeenya irratti balaa hamaa kan dhaqqabsiise tahuu gabaasni Aljaziiraa ni mul’isa. Balaa kanaan hanga ammaatti namni 82 yoo du’an, heddu  ammoo miidhamaniiru. Balaa halkan edaa muudate kanaan Manneen kumaatamaan lakkaayaman kan barbaadaayan tahuu gabaasni kun ni ibsa.

 

Iddoolli Lombok torbaan tokko dura Kirkira lafaa maagnitudii 6.5tti shallagameen rukutamuun namni 17 du’uun 160 ammoo kan miidhaman tahuun ni yaadatama.

 

Kirkirri lafaa maagnitiyuudii 6.9tti shallaggame kun Iddoola Baalii jedhamtu tan handhuura balaa kanaa irraa kilomeetra 100 fagaattee argamtu keessatti, hollannaa lafaa cimaa kan uume tahuun beekameera. Kanuma hordofuun Jiraattoonni iddoola Baalii manneenii fi gamoowwan keessaa bahuun halkan guutuu dirree irra kan bulan tahuu gabaasni arganne ni mul’isa.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button