Israa’el haleellaa Gaazaa keessatti raawwatteen namoota 3 ajjeefte

Haleellaa waraanni Mootummaa Israa’el halkan edaa raawwateen; dubartii ulfaa daa’ima ji’a 18 harkaa qabdu dabalatee, lammiilen falasxiin 3 ajjeefamuu isaanii dubbi himaan Ministeera Fayyaa Gaazaa, Ashraf al Qidraa beeksise. Dabalataan abbaa warraa dubartii ajjeefamtee dabalatee namoonni 12 madaayuun isaaniitis beekameera.

 

 

Ka’uumsi rakkoo ammaa, waraanni mootummaa Israa’el halleellaa miseensota Hamaas irratti rawwatuu isaa akka ta’e gabaafamutti jira. Guyyaa Roobii mootummaan Israa’el Kaampii waraanaa Hamaas haleeluun miseensota Hamaas 2 kan umriin isaanii 23 ta’u ajjeesuu isaa hordofee, Hamaas rokkeeta gara Israa’el dhukaasuu jalqabe. Akka mootummaan Israa’el jedhutti; Rokkeetni 150 ta’u gara Israa’el dhukaafameera. Kana keessaa 25 kan ta’u Misaa’el rokkeeta qolachuu danda’uun fashaleeffamuu isaa waraanni Israa’el beeksiseera. Kanneen hafan hedduminaan dirree qullaa kan haleelan ta’uu kan ibse waraanni Israa’el, ta’us lammiileen Israa’el 6 haleellaa rookkettaa kanaan miidhamuu isaanii beeksise. Kana booda Waraanni Israa’el yeroo 140 ol haleellaa garagaraa raawwachuu isaa hime.

 

Hamaas haleellaa dabalataa Israa’el irratti raawwachuuf dhaadatuu isaa hordofee, waraanni israa’el marii ariifachiisaa jalqabuun isaa beekkameera. Akkasumas lammiilee falasxiin daangaa Israa’elii fi gaazaa irratti argaman bakka biroo qubsiisuuf yaada akka jiranis himameera.

Share

Recent Posts

Yaalii xiyyeeffannoo barattootaa dabaluudhaaf Chaayinaan godhaa jirtu

Baruumsi madda qaroominaati. Biyya jijjiiruu keessatti gumaatni inni qabu guddaadha. Nama barateetu waa adda baafatee…

22 hours ago

Dhahannaa Onnee

Qaamni ilma namaa hundi dalagaa uumameef qaba. Akkasuma qaamni hundi eega sa’aa dheeraaf dalagee booda…

2 days ago

Biyyoota maqaa jijjiiratan

Ilmi namaa seera uumamaa dhiisee seera ofii baaseen eega of bulchuu jalqabee booda nageenyi addunyaa…

3 days ago

Proboscis Monkey (Qamalee funyaan Kumbii)

Uumama Rabbiin keenya uume lakkoofne fixuu hin dandeenyu. Wanti hundi bifa fi sanyii garagaraa qaba.…

4 days ago

Ulaagaa Bareedinaa

Ulaagaan bareedinni ittiin madaalamu seenaa addunyaa tanaa keessatti garaagarummaa qaba. Wanti waggoota 500 dura akka…

5 days ago

Piraanhaa

Piraanhaan sanyii qurxummiiti. Maqaan piraanhaa jedhu afaan biraaziliitiin “Qurxummii ilkaan qabu” jechuudha. Qurxummiin kun ilkaan…

6 days ago