Godina Qeellam Wallaggaati waraana mootummaa fi Waraana ABO jiddutti walitti bu’iinsi uumame

Walitti bu’iinsi kun kan uumame aanaa Jimmaa Horrootti guyyaa Arba’aa yoo tahu, ka’umsi immoo Qeerroon aanicha keessa jiran waldhabbii jidduu isaaniitti kahe hordofuun garee lamaatti walqoodan. Waraanni adda bilisummaa Oromoo garee tokko keessa namoota sadii fuudhee adabuu isaatiin, gareen reebame mootummatti iyyannoo dhiheeffatuu isaatiin akka tahe, jiraataan Naannawa irraa dubbisne nuuf hime.

Akka jiraatan kun jedhutti waliitti bu’iinsa kanaanis Waraanaa Adda Bilisumaa Oromoo irraa namni tokko ajjeefamuu fi poolisoota Oromiyaa irraa immoo isaan 3 mada’aanii wal’aanama jiruu jedhe.

Odeeyfannoo kana mirkaneessuuf miseensa waraana Adda Bilisumaa Oromoo iddoo san jiru bilbilaan kan qunnamne yoo tahu, Inni immoo walitti bu’iinsi kan kahe poolisii Oromiyaa waliin osoo hin taane waraana Makkalaakayaa waliin tahuu fi namni tokko kan miseensa isaanii akka ajjeefame akkasumas gama waraana Makkalakayaa irraa immoo namni hedduun midhamuu nuuf hime.

Torbee darbe keessa Waajjira jiddu galeessa DH.D.U.Oti hoogganaan daamee ijaarsaa fi Siyaasaa baadiyyaa obbo Addisuu Araggaa fi dubbii himaan ABO obbo Toleeraa Adabaa ibsa midiyaaleef kennan irratti, dubbii himaan ABO sochiilee seeraan alaa taasifaman hunda dhaabnu isaanii kan hin deeggarre tahuu ibse.

Share

Recent Posts

Haroo Baykal

Lafti irra jiraannu tun irra caalaan isii bishaaniin uwwifamee jira. Lafa tanarraa Parsantii 71.6 kan…

19 hours ago

Muduraalee qaqqaalii

Dachii tana keessa wantoota qaqqaalii heddutu jira. Gariin makiinaa, kaanis sa’aatii harkaa gatii haalaan qaalii…

22 hours ago

Diskas

Qaamman bishaanii keessa uumama lakkaawamnee hin dhumne hedduutu jira. Uumamni barruu tana keessatti ilaallus galaana…

3 days ago

Iddoowwan Xayyaarri irra hin balaliine

Jaarraa tokko dura addunyaan tun akka har’aa hin turre. Haalli jiruufi jireenya ummataa, guddinni teknoolojiifi…

4 days ago

Miirkaat

Sanyiin uumama kanaa gosti 3 kan jiru yoo ta’u, garaagarummaa rifeensaa malee qaamni isaanii walfakkaataadhaa.…

4 days ago

Yaalii xiyyeeffannoo barattootaa dabaluudhaaf Chaayinaan godhaa jirtu

Baruumsi madda qaroominaati. Biyya jijjiiruu keessatti gumaatni inni qabu guddaadha. Nama barateetu waa adda baafatee…

6 days ago