ABO fi KFO waliin hojjachuuf kan walii galan tahuu beeksisan

Kongirasiin Federaalawa Oromoo fi Addi Bilisummaa Oromoo (ABO-Shanee) ibsa guyyaa har’aa waliin kennaniin, marii hagayya 24,2010 waliin geggeessaniin ijaarsa sirna dimokiraasii, federaalizimii, ol’aantummaa seeraa fi nageenya itti fufiinsa qabu mirkaneessuu irratti akkaataa faayidaa uummata Oromoo eegsisun walin hojjechuuf waligaltee irra gahu isaanii beeksisan.

itti aanaan dura taa’aa paartii kongirasii federalawaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu,garaagarummaan ABO waliin qabnu eega addichi karaa nagayaatiin qabsaa’uuf murteesseen booda waan dhiphateef, dhaabbileen lamaan dantaa uummata Oromoo eegsisuf walin hojjetuuf walii galle jedhe. Obbo Mulaatuun itti dabaluunis “Paartiilee siyaasaa biyya alaatii galanii fi sababa qabsoo Oromoof biyyaa bahanii turan walin hojjechuuf qophiidha. Haa ta’u malee paartiilee biyya keessa turan kanneen waggoota darban ajjeechaa fi hidhaa uummata Oromoo keessaa harka qaban fi gaafii mirgaa gaafachaa turre morman walin garuu hin hojjennu” jedhe.

Miseensi ABO-Shanee Obbo Nagawoo Ibsaa gama isaatiin akka jedhetti: “Tokkummaan Siyaasaa bifa heddu qaba, walitti makamuu fi dhiisuu qofa miti, akka Oromootti garuu fedhii waliinii waan qabnuuf waliin hojjachuuf walii galleerra” jedhe.

Itti aanaa barreessaa olaanaan KFO Obbo Dajanee Xaafaa gama isaatin “sirritti wal barree walin mari’annee akkaataa uummatni keenya nu iyyaafatuun nuyis wal iyyafannee walin hojjenna” jedhe.Hoggaantoonni KFO itti dabaluudhaanis ABO waliin makamuu yookiin tokkummaa uumuuf wantootni baay’een nu hafu, dhimmoota irratti walii gallu irratti garuu waliin hojjechuu itti fufna jedhan.

IBSA KFO FI ABO
Share

Recent Posts

Yaalii xiyyeeffannoo barattootaa dabaluudhaaf Chaayinaan godhaa jirtu

Baruumsi madda qaroominaati. Biyya jijjiiruu keessatti gumaatni inni qabu guddaadha. Nama barateetu waa adda baafatee…

23 hours ago

Dhahannaa Onnee

Qaamni ilma namaa hundi dalagaa uumameef qaba. Akkasuma qaamni hundi eega sa’aa dheeraaf dalagee booda…

2 days ago

Biyyoota maqaa jijjiiratan

Ilmi namaa seera uumamaa dhiisee seera ofii baaseen eega of bulchuu jalqabee booda nageenyi addunyaa…

3 days ago

Proboscis Monkey (Qamalee funyaan Kumbii)

Uumama Rabbiin keenya uume lakkoofne fixuu hin dandeenyu. Wanti hundi bifa fi sanyii garagaraa qaba.…

4 days ago

Ulaagaa Bareedinaa

Ulaagaan bareedinni ittiin madaalamu seenaa addunyaa tanaa keessatti garaagarummaa qaba. Wanti waggoota 500 dura akka…

5 days ago

Piraanhaa

Piraanhaan sanyii qurxummiiti. Maqaan piraanhaa jedhu afaan biraaziliitiin “Qurxummii ilkaan qabu” jechuudha. Qurxummiin kun ilkaan…

6 days ago