Kaanaadaan ajjeechaa fi dararaan Muslimoota Rohingiyaa irratti raawwatame duguuggaa sanyii tahuu labsite

UN garee ogeeyyotaa hundeessuun ajjechaa fi dararaa Miyanmaar keessatti Muslimoota Rohingiyaa iratti raawwatame ilaalchisee , qorannoo geggeessaa ture ji’a dabre keessa ifa godhuun isaa ni yaadatama.  UN gabaasa qorannoo kanaan, Miyanmaar keessatti Muslimoota Rohingiyaa irratti Yakki duguuggaa sanyii kan raawwatame tahuu ibse. Paarlaamaan Kaanaadaa Khamiisa kaleessaa bu’aa qorannoo UN kana sagalee guutuun raggaasise.

 

Wixineen seeraa paarlaamaan Kaanaadaa raggaasise kun, ajjeechaa fi dararaa Muslimoota Rohingiyaa irratti raawwatame bal’inaan kan ibsu yoo tahu, waraanni mootummaa Miyanmaarii fi hordoftoonni amantaa Bud’haa, Muslimoota Rohingiyaa irratti ajjeechaa jumlaa, gudeeddaa, ganda guutuu ibiddaan gubuu dabalatee Yakka dhala namaa hunda kan raawwatan tahuu ibsa.

 

Gareewwan mirga namoomaatiif falman, labsii Kaanaadaa kana mootummaa Miyanmaar fi gareewwan duguuggaa sanyii kana keessaa harka qaban hunda, mana murtii addunyaatti dhiheessuudhaaf tarkaanfii murteessaa tahe jechuun jajan. Dabalataanis dhaabbanni mootummoota gamtoomanii qorannoo isaa kana mana murtii addunyaa (ICC)tti akka ergu gaafatanii jiru.

 

Muslimmoonni Rohingiyaa 700,000 ol tahan ajjeechaa fi dararaa August/2017 Myanmaar kutaa Rakhaayin keessatti raawwatame jalaa baqachuudhaan,  Bangilaadish  keessa kan qubatan tahuun ni beekama.

Share

Recent Posts

Haroo Baykal

Lafti irra jiraannu tun irra caalaan isii bishaaniin uwwifamee jira. Lafa tanarraa Parsantii 71.6 kan…

21 hours ago

Muduraalee qaqqaalii

Dachii tana keessa wantoota qaqqaalii heddutu jira. Gariin makiinaa, kaanis sa’aatii harkaa gatii haalaan qaalii…

24 hours ago

Diskas

Qaamman bishaanii keessa uumama lakkaawamnee hin dhumne hedduutu jira. Uumamni barruu tana keessatti ilaallus galaana…

3 days ago

Iddoowwan Xayyaarri irra hin balaliine

Jaarraa tokko dura addunyaan tun akka har’aa hin turre. Haalli jiruufi jireenya ummataa, guddinni teknoolojiifi…

4 days ago

Miirkaat

Sanyiin uumama kanaa gosti 3 kan jiru yoo ta’u, garaagarummaa rifeensaa malee qaamni isaanii walfakkaataadhaa.…

4 days ago

Yaalii xiyyeeffannoo barattootaa dabaluudhaaf Chaayinaan godhaa jirtu

Baruumsi madda qaroominaati. Biyya jijjiiruu keessatti gumaatni inni qabu guddaadha. Nama barateetu waa adda baafatee…

6 days ago