Dhaabbanni Feesbuuk jiddu gala gamaaggama qabiyyee jalqabaa Keeniyaatti banuuf akka tahe beeksise

Dhaabbanni Feesbuuk biyyoota Afrikaa Saharaa gadi jiran keessatti yeroo duraatiif jiddu gala gamaggama qabiyyee (Content Review) Keeniyaa magaalaa Naayiroobii keessatti banuuf qophii xumuruu beeksise. Jiddu galli kun qabiyyee ergaa fayyadamtoonni feesbuukii dabarsan gamaaggamuu dabalatee, tajaajila fayyadamtoota naannichaa fi dhaabbaticha wal qunnamsiisan kanneen birootis kan kennu tahuu gabaafame.

Dhaabbatichi akka jedhutti, jiddu galli kun maamiloonni isaa naannicha keessa jiran teeknoolojii Feesbuuk soda nageenyaa fi rakkoo tokko malee yaada isaanii fi ergaa isaanii karaa bilisa ta’een akka dabarfatan kan gargaaru ta’uu beeksise.

Haaluma kanaan xumura bara kanaa irratti jiddu galichi naannichatti ogeeyyota 100 ol kan qaxaru ta’uu ibse. Jiddu gala kanattis afaanonni tajaajila irra oolaan; Afaan Oromoo, Afaan Somaalee, Afaan Hawusaa fi Afaan Siwaahilii dabalatee afaanonni biroo heddu kan keessatti argaman tahuu gabaafame.

View Comments

Recent Posts

Daa’iin beekamaan kun akkamitti Islaamummaa qabate?

Rabbin faarsuun jalqabna. Isa faarsina, isa gargaarsifanna, araarama isa kadhanna. Badii teenyarraa isatti maganfanna. Akkasumas…

13 hours ago

Onneen teenya guyyaa tokkotti dhiiga liitira 7200 ta’u geejjibdi

Barruu Mata duree Dhahannaa Onnee jettu dubbistanii jirtuu? yoo dubbisuu baattan LINK kana tuqaa dubbisaa.…

17 hours ago

Nama waggaa 70f somba sibiilaatiin harganaa jiru

Diizaayinarri khawnii hundaa Rabbii guddaadha. Isaatu uumamaalee hunda akka isaaniif malutti uume. Qocaa dhakka ba’achiisee…

1 day ago