Muummittiin ministeera Niiw Ziilaand Azaanni Jum’aa dhufuu  Raadiyoo fi Televizhiinaan akka dabru ajaja dabarsite

Haleellaa Jum’aa dabre Niiw Zilaand keessatti shororkeessaan ol’aatummaa warra adii leellisu masjiidota lama irratti raawwateen muslimoota 50 ajjeefamanii 40 ol ammoo kan madaayan yoo tahu, kanuma hordofuun mootummaan Niiw Ziilaand muslimoota biyyattii jajjabeessuuf sochii bal’aa kan godhaa ture tahu gabaafame. Keessumattuu hoggansi fi murtiiwwan muummittiin ministeeraa biyyattii Jasinda Arden dabarsite addunyaa guutuu irraa dinqisiifannaa argatee jira.

Miss Jasinda Arden akkuma haleellaan sun raawwatameen gara masjiidotaa fi maatiiwwan namoonni jalaa ajjeefamanii imaluun kan jajjaabeessite yoo tahu, mootummaan hanga dhumaatti hawaasa muslimaa guutuu fi maatiiwwan namoota balaa kanaan du’anii hunda kan gargaaru tahuu waadaa galte. Dabalataanis lammiileen Niiw Ziilaand hundi hawaasa muslimaa cinaa dhaabbachuun akka jajjabeessu waamicha dabarsite.

Kanuma hordofuun lammiileen biyyattii hawaasa muslimaa cinaa dhaabbachuun kan jajjabeessaa jiran tahuu odeeyfannoon arganne ni addeessa.

Guyyaa kaleessaa ammoo kallattii muummittiin ministeeraa keetteen Paarlaamaan biyyattii yeroo jalqabatiif Qur’aanaan banamee jira. Miss Arden haasaya miseensota paarlaamaatiif gooteen, too’annaa meeshaa waraanaa cimsuuf wixineen seeraa kan qophaayaa jiru tahuu himte.

Muummittiin ministeeraa Jasinda Arden har’a ibsa kenniteen ammoo,   Jum’aa dhuftu March 23/2019  sirni  yaadannoo muslimoota ajjeefamanii kan geggeeffamu  tahuu ibsuun, Azaanni Raadiyoo fi Televizhiinaan akka dabru ajaja dabarsite. Dabalataanis dubartoonni biyyattii hundi hijaaba uffachuun kabajaa muslimootaaf qaban akka ibsatan waamicha goote.

 

 

Share

Recent Posts

Yaalii xiyyeeffannoo barattootaa dabaluudhaaf Chaayinaan godhaa jirtu

Baruumsi madda qaroominaati. Biyya jijjiiruu keessatti gumaatni inni qabu guddaadha. Nama barateetu waa adda baafatee…

23 hours ago

Dhahannaa Onnee

Qaamni ilma namaa hundi dalagaa uumameef qaba. Akkasuma qaamni hundi eega sa’aa dheeraaf dalagee booda…

2 days ago

Biyyoota maqaa jijjiiratan

Ilmi namaa seera uumamaa dhiisee seera ofii baaseen eega of bulchuu jalqabee booda nageenyi addunyaa…

3 days ago

Proboscis Monkey (Qamalee funyaan Kumbii)

Uumama Rabbiin keenya uume lakkoofne fixuu hin dandeenyu. Wanti hundi bifa fi sanyii garagaraa qaba.…

4 days ago

Ulaagaa Bareedinaa

Ulaagaan bareedinni ittiin madaalamu seenaa addunyaa tanaa keessatti garaagarummaa qaba. Wanti waggoota 500 dura akka…

5 days ago

Piraanhaa

Piraanhaan sanyii qurxummiiti. Maqaan piraanhaa jedhu afaan biraaziliitiin “Qurxummii ilkaan qabu” jechuudha. Qurxummiin kun ilkaan…

6 days ago