Kaayyoon hedduu fuudhuu karaa godhamteef maali?

Qophii:  Usmaan Abdullaxiif

Haqa isaanii eeguu dandeenyaan Shari’aan Islaamaa dhiiraaf hiree takkaa ol fuudhuu lafa keessee jirti.
Hedduu fuudhuun karaa Ambiyaati. Karaa warra gaggaarii asiin dura kutaniiti. Ammoo wal qixxeysuu yoo dadhabe fuudha baay’suun sirrii miti.
Kaayyoon hedduu fuudhuu karaa godhamteef maali? Gariin keenya kana osoo hin hubatin, fuudhee karatti hafa. Ykn ifii dogongora keessa boorataa ‘shamarran masaanuu maaliif jibbiti’? Olola ja’u kaasa. Ati kaayyoo fuutuuf qabaannaan, isiilleen kaayyoo masaanuu balfituuf qabaachuu malti. Uumamaan shamarran masaanuu hin jaalatan. Tan masaanuu jaalattuus jiraachuu dandeysi. Dhiibbaa fiduu baannaan gama jaarsaatiin amallisii kun kabajamuufii qaba. Inuu dirqama isaati.  Dirqamaan masaanuu jaalachisiisuun Shari’aatti hin dhufne. Sun sani!

Kaayyoo hedduu fuunuuf keessaa muraasni:-

Hormaata bal’isinii gabroottan Rabbii heddummeysuufi. Hormaata baay’isuun hedduu fuudhuuni. Namni takka fuudhulleen, haadha mil’atee tan hedduu dhaltu fuudhuu qaba. Kanatti ajajamne! Tapha diinaa kanaan gawwoomuu hin qabnu, Shamarran keenya hormaata jaalachuu qabdi. Heddummina keenyaan boru Jaalo keenya Muhammad ﷺ ittiin dhaadata. Horaa heddummaadhaa! Heddumminni humna. Hormaanni, hordoftoota Diin kanaa guddisee, Nasrii Diin jarjarsa. Akka carraa tahee garuu shamarran gariin hormaata hin dandeysu. Kanaaf warri ilmaan hedduu barbaadu goree fuudha.

– Akka tasaa tahee dubartii hin dhalle(masheena) yoo fuute, ilmaan arkachuuf tan biroo fuudhuu dandeysa. Isiilleen jaarsa hin dhalchine biraa deemuu dandeysi. Kun waan Rabbi fide! Obsa barbaachisa. Tokkummaa hawaasaatiif adda bahuurra garuu osoo walumaan turanii filatama. Warri jaalala waliif qabaniin adda bahuun itti ulfaattee jiranis hedduudha. Jaalalti dhugaa sani. Maddi goggogee akka qalbiin isaan caphxe kanaa miti, boru Rabbiin gammachiisuu dandaha. Isaan kanaaf jabeysinee kadhanna. Yaa Rabbi ilmaan kenniifii bira guuti. Yaa Allaah!

Dhukkuba irraa tiiffamuufi. Fedhiin namaa walqixaa miti. Uruurtuu gosa biraatu nama keessa riphisee jira. Gariin jaartii takka qofarratti gabaabbachuun itti ulfaatti. Nama akkasiitiin “Hin fuudhinii taa’i” jechuuniin sagaggaalummaaf isa kakaasuudha. Sagaggaallaan ammoo dhukkuba fidee dhufa. Ykn dhukkuba asii baasee facaasa. Kanaaf warri amala kana qabu hamtuu dhukkubaa jalaa akka bahuuf hireen tun dhufte.

Naamusa horachuufi. Akkuma beekkamu, jaartii fi ilmaan dirqama sooruu kan qabu jaarsa. Kana Shari’aatu irra kaaye! Kanaaf namni dhiiraa tokko Rizqii barbaada lafa hedduu dhaabbata. Goda hedduu seena. Nama hedduunillee wal qunnamuu dandaha. Bakka deemu hedduutti wanni isa hawwataa jiraachuu dandeysi. Kana hundaan booji’amee osoo hin kufne, naamusa maatii fi kan mataasaa eeggachuuf fuudhuu dandaha.

Akka bare ykn fayyaa isaa eeggachuufi. Shamarran gariin amala hamaa qabaachuu dandeysi. Kun ammoo amala ykn fayyaa nama gariitiif rakkoodha. Maraachuu irra marihachuutu fala. Lubbuu dhabuu mannaa wanni sanii asii yoo badde wayya.

Kabajaa Diin kanaa eeguufi. Uumamaan dhalaatu dhiira irra baay’ata. Osoo namuu lama lamatti jaaramee achi bahee, shamarran hedduutu lafatti hafa. Yaadaafi fedhii nuun wal fakkaattu waan qabaniif, isaan kun lafatti hafuun nu yaachifti. Hundi keenya obboleeyyan keenyaan waan gaarii feena. Isiin kophaatti haftee umnaawuun nu hin gammachiiftu. Kanaaf nama kabajaa qabu, kan jaartii duraatiin wal qixxeysee isii bulchuu dandahuun geenya. Gaafana Diin, kabajaafi buruja keenyallee tiiffanne jechuudha.

Recent Posts

Yaalii xiyyeeffannoo barattootaa dabaluudhaaf Chaayinaan godhaa jirtu

Baruumsi madda qaroominaati. Biyya jijjiiruu keessatti gumaatni inni qabu guddaadha. Nama barateetu waa adda baafatee…

22 hours ago

Dhahannaa Onnee

Qaamni ilma namaa hundi dalagaa uumameef qaba. Akkasuma qaamni hundi eega sa’aa dheeraaf dalagee booda…

2 days ago

Biyyoota maqaa jijjiiratan

Ilmi namaa seera uumamaa dhiisee seera ofii baaseen eega of bulchuu jalqabee booda nageenyi addunyaa…

3 days ago

Proboscis Monkey (Qamalee funyaan Kumbii)

Uumama Rabbiin keenya uume lakkoofne fixuu hin dandeenyu. Wanti hundi bifa fi sanyii garagaraa qaba.…

4 days ago

Ulaagaa Bareedinaa

Ulaagaan bareedinni ittiin madaalamu seenaa addunyaa tanaa keessatti garaagarummaa qaba. Wanti waggoota 500 dura akka…

5 days ago

Piraanhaa

Piraanhaan sanyii qurxummiiti. Maqaan piraanhaa jedhu afaan biraaziliitiin “Qurxummii ilkaan qabu” jechuudha. Qurxummiin kun ilkaan…

6 days ago