header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Og-BarruuSeenaa

Bulchinsa Gaarii (Good Governance) Umar Ibnal Khaxxab

Yeroon yeroo Amiirri Mu’mintootaa Umar Ibnul Khaxxaab bulchaa ture sani. Dubartiin Masrii takka bulchaa Masrii(kan yeroo san Umar bakka bu’ee bulchaa ture) Amr Ibnal Aas iin wal dhabde. ‘Mana kiyya narraa diigee lafa Masjidaa babaldhise’ jattee Umar Ibnal Khaxxaab tti iyyatte.

Umar Ibnu Khaxxaab akkuma iyyaannoon kun isa gaheen maaliif akka mana isii irraa diige, maaliif mirgi isii akka sarbame Amr Ibni Aas gaafate. Innis akkas jechuun deebiseef..

“Lakkoofsi namoota Salaatanii heddumaatu irraan kan ka’e, lafti Masjidaa dhiphate. Masjida baldhisnee ijaaruuf carraan jiru, mana isii diiguudha. Nutis gaatii lafti ishii baasu dachaa beenyaa akka kennamuuf, mana isii immoo diignee Masjida akka baldhiisnu himneef. Isiin garuu hin ta’u jette. Beenyaa isii immoo Faayinaansii galchineefi yeroo barbaaddetti fudhatuu akka dandeessu himneefii jira.”

Amr ibnul Aas mana isii diiguuf sababa qubsaa qabaatullee Umar ibnul Khaxxaab hin quubsine. Kanaaf Masjidni diigamee, manni isii akka deebifamee ijaaramu ajaje.

6 Comments

Comment

Back to top button