header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
IbaadaaOg-Barruu

Dilii fi Towbaa

Dhaamsa ajaa’ibaa Ibnu Qayyim al Jowziin dubbate tana laalaa! Dilii fi Towbaa irraa haasawee..


“Namni Dilii ifii irraa sodaachuu qaba. ‘Rabbiin wal na dhabsiiftee moo? ja’ee yaaduu qaba. Malli kiyya maali’ ja’ee if gaafachuu qaba. An nama hedduu kan Dilii irraa deebi’ee raaheysuun arke. Kan ‘Towbaan tiyya qeebalamte’ ja’ee dantaa dhabu. Kun waan tahuu hin qabne! Towbachuun gaariidha! Garuu Towbaa saniin Dilii hojjatte Rabbi siif dhiisuufi kaan eentu beeka? Beekuu hin dandeenyu! San waan Rabbi qofti beeku. Osoo Diliin hojjanne nuuf dhiifamteehuu, osoo Towbaan teenya qeebalamteehuu waan godhuu qabnuutu jira. If gad qabnee, badii hojjanneef sheenawaa, qaanfachaa akkasuma sodaachaa deemuu qabna.


Guyyaa Qiyaamaa jabaa san ergamtoonni Rabbii maal godhan mee? Rakkoo dadhabanii ummanni manguddummaaf itti dhufnaan hedduun isaanii ni didan. Badii hojjatan qabaachuu himan. Badii san ba’atanii Rabbi bira manguddummaaf dhaquu sodaatan. Badii hojjanne Rabbi nuuf dhiise ja’anii qoma hin dhiibne. Magantaa seenuu akka hin barbaanne kaasan. Nafsii nafsii ja’an! Nutuu waan nurra gahu hin beynu jechuun magantaa waakkatan. Hubadhaa! Badiin isaan hojjatan hin jirtu. Jiraattuus waan darreedha! Sanuu Rabbi dhiiseef. Akkasumaa wajjiinuu ulfinaafi hammeenya badii hojjatanii if keessa yaasuu hin dhiifne. Badii xiqqoo(dhiifamni godhameef) saniin Rabbi dura dhaabbachuu qaanfatan.”

Comment

Back to top button