header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
AfrikaaOdeeyfannoo

“Faransaayi ejjannoo ergamaa Rabbiitiif qabdurraa deebi’uu qabdi.”

Ministeerri haajaa alaa Faransaayi Jean Yves, uggura hawaasni Muslimaa Faransaa irra kaayan irratti marihachuuf biyya Masrii jira. Marii tana gurraa arraa Imaamota al Azhar waliin gaggeessaa turan. Imaamni al Azhar Ahmad al Xayyib akka armaan gadii kana jechuudhaan bakka bu’oota mootummaa Faransaayii dubbate.

“Ergamaa Rabbiitti(SAW) qoosuun ‘mirga’ miti. Kana yoo mirgatti fudhattan, kanaan yoo “mirga ololaa” jettan, nuti guutumatti balaaleeffanna. Jibbi Islaamaa hawaasa keessa akka babal’atuuf warri carraa kennaa jiru mootummoota Awurooppaati. Nuti jecha “shoorarkeessaa Islaamaa” ja’u kanaas hin fudhannu. Sababa hin fudhanneef irra deddeebinee ibsaa ooluun nuffisiisaadha. Jecha kana dubbatuurraa hundi if qusatuu qaba. Faransaay ejjannoo Muhammadiif qabdurraa deebi’uu qabdi.

Roga kamiinuu qaama ergamaa Rabbii Muhammaditti qoosu waliin araara hin qabnu. Inuu mana murtii addunyaatti ol iyyannee qaama san yakkamaa taasifna. Osoo wareegama umrii teenya guutuu gaafates ergamaa Rabbiitif tumsina.” Jechuun dubbate.

9 Comments

 1. አንቱኖት የነ መፅናኛ
  ከአገሬ ርቄ ከባድ ቀን ስገፋ
  ኑሮዬን ላሳምር ከባድ ቀን ስገፋ
  ያንቱን ስደት ልቤ ያስታወሰው ሰዓት
  ከፍ ይላል መንፈሴ ሞልቶ ድለኝነት (አሸናፊነት)
  አለኝ ዬምለውን ሰው በድንገት ስነፀጠቅ
  በነጋ በጠባ በለቅሶ ስማቅቅ
  አንቱን የጣቸውን ሳስብ ሳስተነትን
  በምሰጋና ወጀብ ብትን ይላል ሀዘን
  ዙርያዬ በወንጀል በጥመት ሲከበብ
  አየር ሳሻ ግዜ ተስፋዬ ሲሰለብ
  ያንቱ ህዮት ቀርቦ ስታወሰኝ ድነገት
  ፅናት ይወለዳላ በልቤ ላይ እውነት
  ከችግር ለማምለጥ ከተማ ስቀይር
  ሁኔተዎቸ ከፍተው ነገሮች ስከሩ
  ጣዕፍ የሰሌፉት ድቅን ስል ፊቴ
  ብርታቴ ይኖራል ይድላል ጉልበቴ
  ወድ ሃቅ መምራቴን ከስህተት ሲቆጥሩት
  ዋና የመሻቴን ሀኋላ ቀር ሲቆጥሩት
  ዬቁሬሽን ተግባር ሲያስታውሱን ላፍታ
  ውስጤ ጥንካሬን ይሞላል ከፍታ
  ተራራ ቢያክል ዬችግሬ ቁልል
  ከሀዋ ቢሰፋ የስቃዬ ክልል
  ያንቱን ኑሮ ሳስብ ሀቢቡላህ ውዴ
  ዬኔ እምነት ሆኖ ይታዬኛል ባንዴ
  ምን ቢከመር ፊቴ ደርሶ አንዳች በላ
  ነፍሴን ሲፈትነው ውስጤንም ሲያብላላ
  ያንቱን ኑሮ ስቃኝ ወደ ኋላ ሄጄ
  ያከበድኩት ሁሉ ያንሰል ገብቶ በጄ

 2. Jara qamaan argee wal baruuf dubbise
  Waanan an gafadhe sraan naf debise
  Gafadhufan dema want armaan gadii
  Debii jecha isaani dhggeffadha gudii

  Sim jedhe gafannan nan jedhe ahbaashi
  Idme jenaninuu nan jedhe tinnishi
  Siraa jenaninu nan jedhe rabbashi
  Moyaa jenaninu nan jedhe tonkol xansashi
  Chilota jenaninu nan jedhe amets qesqaashi
  Bahri jenaninu sayi dersubiny derashi
  Mechachal jenaninu alawuqim be cirrashi
  Yemiti weddew wendi jenaninuu nan jedhe qamina acaashi
  Yemit weddew set jenaninu surre labash
  Warra rabbin jibbe kan ilbis lenjise
  Irraa walaletin dadhabe itti dhise
  Ammas nin gaafadhe tokkoti siqeeti
  Mannashachuu jennan ke fira’oon beti
  Madrashachuu jennan ibidda azabati
  Betasabis jennan ke qarun qirreti
  Saferachu jennan ke meteskaan fiti
  Nashidachuu jennan qalluna kibriiti
  Sibsebaachu jennan biroo fitlefitii
  Lemin izzaa jennan le kissi michooti
  Tekessashus jennan wahabii akka ketii
  Duuba isin hoo jennan nu qabrii kessati jarri osoma bektuu ibiddati yaati
  Rabbi galmaan gahiif wan fedha isaniti
  Jaraanis wal baree yaada isaani hubadhe
  Dhifama naaf godha yoni mucucaadhe
  Asumattin dhaba arraf gababbadhe
  Yoon fayya qabadhee umridhaan jiradhe
  Ammas nan debihaa waan hafe qoradhee

 3. Asalaamu’aleykum kullul musliminaa
  Alhamdulillah rabbila Aalamiinaa
  Sallu wasallimuu alanabbiyinaa
  Nabiyyi Muhammad min-ahlil madinaa
  Ballaga risaalaaa wahaddal amanaa(2)
  Najalaa jawwabaa ayuha muminaa
  Sallallahu alaa alaa nabiyinaa
  Muhammadun amin haqqun rasulunaa
  Buniyal islaamu nahnu saddaqnaa
  Ahadun ahadii walaa tushiriknaa
  Nabiyyul akariin rasulun mubinaa
  Kana mafruush lahuu min firaashul jannaa
  Allahumman surnii kullul ahlasunna

  Dubbisetiin argee waan ahbaashin xaftee
  Sangaa dhala jeti radi dhaluu dhiftee
  Ijoolle ofin bekne birrin gowwomsitee
  Tv.gubba bate jollen odessitee
  Silaa ofii badde biyya ballesitee(2)
  Hortee abu jahal dhaalte fira’onaa
  Aja’iba kuni sii garam dossonaa
  Kan nu waliin nyaatu binessa bosonaa
  Osoo alli ganna kan manni itti bonaa
  Laga gutee jiruu haroo nutti conaa
  Yaa rabbi ballesi ahbaash qalbii onaa
  (2)
  Ahbaash abarramtuu warra rabbin jibbe
  Nashidaan isaani muziqaa fi dibbe
  Jahilli ofin bekuu harka dhahee sirbee
  Siniti haa ergu rabbin qillessafi bubbee
  Sinaa dhabamsisuu akka umata darbee(2)
  Karaan kufrii tahe marti jaraaf bonaa
  Yaa motii ol tahe nu sumatti onaa
  Haada ala sunna kan hin cinne foonaa
  Jaraas nuuf qajelchii du’a’ii itti gonaa
  Kan tahu bannan itti mari jonaa
  Ati irra nu Aansi mo’ii tetiin monaa
  Tokkichuma kankee dhugumsinee donaa(2)
  Ahbaash dadhadhabamee mi’effate harkaa
  Gubbo matuu hin dubbanne takka
  Qabaan rabbi jabaa he qabamte lakka
  Lafarra bishanin matarran bakakka
  Sinitti haa butuu musibaan rabbirkaa(2)
  Xabaasan jaraadhaa

 4. Wa’aleykumsalaam warahmatullaahii wabarakatuhuu aduwwi rasuulaa salallahu aleyhi wasallaam irraa kafalee nuhaa gammachisu

Comment

Back to top button