header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Ibaadaa

Shamarraniif : Qadaa Ramadaanaa moo Sunnaa Shawwaal dura kafalla?Shamarraniif : Qadaa Ramadaanaa moo Sunnaa Shawwaal dura kafalla?


Hadiisa Abuu Ayyuub al-Ansaariin odeyseen Ergamaan Rabbii ((SAW) )”namni Ramadaana Soommanee eeganaa jaha Shawwaal irraa itti aanse, akka nama amata guutuu Soommaneeti” jedhe. Muslimtu gabaase

Shawwaal, ji’a Ramadaanatti aanee dhufu irraa guyyaa 6 Soommanuun Sunnaa dha. Soommana Ramadaanaa waliin akka nama amata guutuu Soommanaa bahetti Ajrii arganna. Soommana 6n Shawwaal kana walitti aansinee ykn adda babaasneetis Soommanuu ni dandeenya.

“Qadaa Ramadaanaa moo Sunnaa Shawwaal dura kafalla?” gaafii jettuuf, namni Qadaa Ramadaanaa qabu dura isa kafala. Eeganaa Sunnaa Shawwaal kana Soommana. Osoo Soommanni dirqamaa nurra jiruu, kan Sunnaa Soommanuu hin qabnu. Ergamaan Rabbii ((SAW)) “namni Ramadaana Soommanee eeganaa jaha Shawwaal irraa itti aanse, akka nama amata guutuu Soommaneeti” ja’e. Kan Ramadaana hin guuttatin jalqaba haa guuttatu. Nama Ramadaana guutuu Soommaneetu, Soommana Sunnaa itti aansa. Dura Ramadaana xumurree, eeganaa kan Shawwaal kana Soommanna jechuudha.

Ramadaana keessa shamarran wanni aadaa itti dhufte ykn dhalte, kan imaltuu baheefi dhukkubsatees akkanuma godha. Dura Qadaa kafalee, eeganaa kan Sunnaa itti aansa.

Comment

Back to top button