Kolleejjiin Islaamaa Iimaan barattoota 333 eebbisiise

Kolleejjiin Iimaan  kan magaalaa Finfinneetti argamu, guyyaa hardhaa barattoota 333 kan sadarkaa dipiloomaa fi sartafikeetiin barsiisaa ture eebbisiise.

Sagantaa Eebbaa kana irratti, ulamoonni gurguddoon biyya keenyaa, maatiin barattootaa fi keessummoonni hedduun argamuun qooda fudhatanii jiru.

Odeeyfannoo wal qabateen waldaan Islaamaa Iimaan guyyaa har’aa Hoteela Harmooniitti Konfiransii dhimma Zakaa irratti xiyyeeffate, Mataduree ‘Zakaan Jijjiirama bu’uuraaf’ jedhuun sadarkaa biyyoolessaa fi Idil Addunyaatti marsaa lammaffaaf geeggessaa jira.

Konfiransii kana irratti Zakaan wal qabatee qabxiiwwan gara garaa irratti hirmaattota waliin mariin kan godhame tahuun beekameera.

Share

Recent Posts

Yaalii xiyyeeffannoo barattootaa dabaluudhaaf Chaayinaan godhaa jirtu

Baruumsi madda qaroominaati. Biyya jijjiiruu keessatti gumaatni inni qabu guddaadha. Nama barateetu waa adda baafatee…

23 hours ago

Dhahannaa Onnee

Qaamni ilma namaa hundi dalagaa uumameef qaba. Akkasuma qaamni hundi eega sa’aa dheeraaf dalagee booda…

2 days ago

Biyyoota maqaa jijjiiratan

Ilmi namaa seera uumamaa dhiisee seera ofii baaseen eega of bulchuu jalqabee booda nageenyi addunyaa…

3 days ago

Proboscis Monkey (Qamalee funyaan Kumbii)

Uumama Rabbiin keenya uume lakkoofne fixuu hin dandeenyu. Wanti hundi bifa fi sanyii garagaraa qaba.…

4 days ago

Ulaagaa Bareedinaa

Ulaagaan bareedinni ittiin madaalamu seenaa addunyaa tanaa keessatti garaagarummaa qaba. Wanti waggoota 500 dura akka…

5 days ago

Piraanhaa

Piraanhaan sanyii qurxummiiti. Maqaan piraanhaa jedhu afaan biraaziliitiin “Qurxummii ilkaan qabu” jechuudha. Qurxummiin kun ilkaan…

6 days ago