Majliisni Oromiyaa Mata Dureewwan garagaraa irrattii Imaamotaa fi Du’aatotaa leenjii kennuu jalqabe

Leenjiin imaamotaa fi Du’aatotaa kennamu kun, guyyaa sadihiif karoorfamee har’a Magaalaa Adaamaa Kolleejjii Imaamuu Shaafi’i keessatti jalqabame. Majliisa Oromiyaatti Daayrektoreetiin imaamotaa fi Du’aatotaa, Leenjii marsaa lammataa kana irratti akka hirmaataniifi Zoonii fi Bulchiinsa Magaalotaa Oromiyaa hundarraa imaamotaa fi du’aatota kan affeere tahuunis beekameera.

Leenjii Adoolessa17-19/2013tti turu kana irratti Ulamoonni gurguddoon Mata dureewwan garagaraa irrattii leenjii ni kennu.

Haaluma kanaan Mata dureewwan Leenjii kanaa jidduu muraasni:
Tokkummaa islaamummaa jabeessuu
Barbaachisummaa khuxbaa(gorsaa)
Barbaachisummaa fi Faayidaa Fatwaa
Hojiilee bu’uuraa fi galma isaanii
Xiyyeefannoo da’waa kanneen jedhanii fi matadureewwaan birootis kan qophaayan tahuu odeeyfannoon ni addeessa.

Dabalataanis hirmaattoonni haala qabatamaa naannoo isaanii irratti hundaayuun muuxannoo akka waliif dabarsan mariin kan geggeeffamu tahuus ibsame.

Xumura leenjichaa irrattis waraqaan ragaa hirmaattotaaf kan kennamu tahuullee walitti qabaan imaamotaa fi Du’aatotaa Oromiyaa Sheikh Amiin Ibroo beeksisan.

Comments
Loading...