Munshid Muhammad Awwal Saalah gara ganda Akhiraa godaane

Innaa Lillaahi Wa’innaa Ileeyhi Raaji’uun

Munshid Muhammad Awwal Saalah yeroo dheeraaf dhibee onnee kan dhukkubsataa ture yoo tahu, halkan edaa gara ganda akhiraatti godane.

Muhammad Awwal Saalah dhibee yeroo dheeraaf isarra ture kanaaf osoo harka hin kennatin Nashiidaawwaanii fi Muunzuumaawwan gorsa cimaa qaban qopheessee hawaasa Muslimaatiif dhiheessaa ture. Kana malees da’awaa fi qophiiwwan dhimma Islaamaa irratti yeroo hunda adda durummaan hirmaachuun beekama.

Sirni awwaalcha Muhammad Awol Saalah har’a waaree boda magaalaa Finfinnee iddoo qabrii Kolfetti kan raawwatamu tahuunis beekamee jira.

Muhammad Awwal Saalah’f Rabbiin haa araaraamu, Jannatul Firdowsiinis haa waffaqu. Maatii fi hawaasa Muslimaa bal’aaf ammoo sabrii haa kennu jenna!

Share

Recent Posts

Yaalii xiyyeeffannoo barattootaa dabaluudhaaf Chaayinaan godhaa jirtu

Baruumsi madda qaroominaati. Biyya jijjiiruu keessatti gumaatni inni qabu guddaadha. Nama barateetu waa adda baafatee…

22 hours ago

Dhahannaa Onnee

Qaamni ilma namaa hundi dalagaa uumameef qaba. Akkasuma qaamni hundi eega sa’aa dheeraaf dalagee booda…

2 days ago

Biyyoota maqaa jijjiiratan

Ilmi namaa seera uumamaa dhiisee seera ofii baaseen eega of bulchuu jalqabee booda nageenyi addunyaa…

3 days ago

Proboscis Monkey (Qamalee funyaan Kumbii)

Uumama Rabbiin keenya uume lakkoofne fixuu hin dandeenyu. Wanti hundi bifa fi sanyii garagaraa qaba.…

4 days ago

Ulaagaa Bareedinaa

Ulaagaan bareedinni ittiin madaalamu seenaa addunyaa tanaa keessatti garaagarummaa qaba. Wanti waggoota 500 dura akka…

5 days ago

Piraanhaa

Piraanhaan sanyii qurxummiiti. Maqaan piraanhaa jedhu afaan biraaziliitiin “Qurxummii ilkaan qabu” jechuudha. Qurxummiin kun ilkaan…

6 days ago