Leenjiin Imaamotaa fi Daa’iwwanii magaalaa Adoolaa Waayyuutti jalqabame

Leenjiin imaamootaa fi daa’iwwanii Majliisni Oromiyaa qopheesse, Sabtii har’aa Hagayya 22/2013, Godina Gujii Bahaa magaalaa Adoolaa Waayyuutti jalqabamee jira.

Leenjii kana irratti Imaamotaa fi daa’iwwan aanaalee fi bulchiinsa magaalaa irraa affeeraman hirmaataa jiran. Sagantaa kana irratti Itti Aanaan Prezdaantii majlisa Oromiyaa Sheikh Abdulhamiid Ahmad fi walitti qabaan imaamotaa fi daa’iwwanii majliisa Oromiyaa Sheikh Amiin Ibroo, akkasumas Walitti qabaan boordii majliisa Oromiyaa Injinar Gaali Abbaaboor sirna baniinsaa irratti argamuun dhaamsa dabarfatanii jiru.


Xumura Leenjii kanaa irratti hirmaattotaaf waraqaan ragaa kan kennamu tahuus odeeyfannoon majliisa Oromiyaa irraa argame ni addeessa.

Share

Recent Posts

Yaalii xiyyeeffannoo barattootaa dabaluudhaaf Chaayinaan godhaa jirtu

Baruumsi madda qaroominaati. Biyya jijjiiruu keessatti gumaatni inni qabu guddaadha. Nama barateetu waa adda baafatee…

22 hours ago

Dhahannaa Onnee

Qaamni ilma namaa hundi dalagaa uumameef qaba. Akkasuma qaamni hundi eega sa’aa dheeraaf dalagee booda…

2 days ago

Biyyoota maqaa jijjiiratan

Ilmi namaa seera uumamaa dhiisee seera ofii baaseen eega of bulchuu jalqabee booda nageenyi addunyaa…

3 days ago

Proboscis Monkey (Qamalee funyaan Kumbii)

Uumama Rabbiin keenya uume lakkoofne fixuu hin dandeenyu. Wanti hundi bifa fi sanyii garagaraa qaba.…

4 days ago

Ulaagaa Bareedinaa

Ulaagaan bareedinni ittiin madaalamu seenaa addunyaa tanaa keessatti garaagarummaa qaba. Wanti waggoota 500 dura akka…

5 days ago

Piraanhaa

Piraanhaan sanyii qurxummiiti. Maqaan piraanhaa jedhu afaan biraaziliitiin “Qurxummii ilkaan qabu” jechuudha. Qurxummiin kun ilkaan…

6 days ago