Hagfish

Qaamman bishaanii keessa gad fagaannee yoo deemne, uumama ajaa’ibaa heddu argina. Uumama akkaan sodaachisaa fi haalli isaa hundi namaa hin galle heddutu jira. Har’aaf qurxummii Haag Fish jedhamu daawwanna. Qurxummiin kun lafee duydaa takkallee hin qabu. Cinaa qaama isaa irraa Qaawwa xixiqqoo qaba. Qaawwi xixiqoon kun dalagaa lama qabu. Tokko ittiin harganuuf, tokko ammoo dhangala’aa diina ofirraa ittisuun baasuuf tajaajila. Qurxummiin kun tooftaa addaa badhaafamee jira. Dhangala’aan qaama isaa keessaa bahu wanti xiqqoon, bishaan naannoo isaa jiru gama dhangala’aa wal harkisuutti jijjiira. Qurxummiin biroo yoo Haag fish kana adamsuuf dhufe, yeroma san tufee biraa baqata.

Afaan isaa ammoo akkaan nama sodaachisa. Afaan akkanaa ni qaba jedhanii yaaduunuu ulfaataadha. Qaawwa xiqqoo keessaa, ilkaan ajaa’ibaa, kan raqa du’e daqiiqaa takka keessatti achi buutee isaa dhabamsiisu gad baasa. Irga hin qabu, garuu waan lafee fakkaatu gubbatti ilkaan qara qabu heddu ofirraa qaba.

Afaan Hagfish

Qurxummiin kun Qaawwa funyaanii takka qofa qaba. Isiidhaan, raqa du’ee bishaan keessa jiru fuunfatee bakka inni jiru beekuu danda’a. Haag Fish akka qurxummiilee biroo koola qabaatuu dhabus, garuu bishaan keessa saffisaan daakuu danda’a. Qurxummii du’e argannaan akkuma bira gaheen afaan isaa dalagaa jalqaba. Hagfiishonni birootis raqa kana hafuuraan barbaadanii itti dhufu. Raqa kanarraa foon jiru hunda quuncifachuu jalqabu. Bineensi biroo dhufee akka isaan hin saamneef, dhangala’aa isaanii bishaan keessatti dhangalaasu. Kana booda Daqiiqaa muraasa keessatti, raqa san lafetti deebisan. Soorata akkanaa itti deebi’anii argachuuf ammoo, ji’oota heddu eeguun dirqama itti ta’a.

Qurxummiin kun Onnee 4 qaba. Inni tokko dalagaa ijoo dalaga, kan hafan sadan ammoo onnee san gargaaran. Qurxummiin kun karaa lamaan hargana. Funyaanii fi Qaawwa gogaa irratti argamuunis ni hargana. Waa arguu irratti laafaadha, fuunfachuurratti garuu jabaadha
Akkaataan itti adamsu akkaan nama sodaachisa. Garuu raqa du’e qofa sooratuun isaa qulqullina bishaaniitif faaydaa guddaa qaba.

Qophii Abu Ibtisam

Recent Posts

Daa’iin beekamaan kun akkamitti Islaamummaa qabate?

Rabbin faarsuun jalqabna. Isa faarsina, isa gargaarsifanna, araarama isa kadhanna. Badii teenyarraa isatti maganfanna. Akkasumas…

14 hours ago

Onneen teenya guyyaa tokkotti dhiiga liitira 7200 ta’u geejjibdi

Barruu Mata duree Dhahannaa Onnee jettu dubbistanii jirtuu? yoo dubbisuu baattan LINK kana tuqaa dubbisaa.…

18 hours ago

Nama waggaa 70f somba sibiilaatiin harganaa jiru

Diizaayinarri khawnii hundaa Rabbii guddaadha. Isaatu uumamaalee hunda akka isaaniif malutti uume. Qocaa dhakka ba’achiisee…

2 days ago