Odeeyfannoo Biyyaa

Seenaa Gabaabaa Perezdaantii Majlisa Oromiyaa

Sheikh Jamaal Muusaa Jiloo jedhaman. Sheikh Jamaal bara 1955 A.L.I Godina Harargee Lixaa Aanaa Doobbaatti dhalatan.

 

  • Barnoota shari’aa – Hadiisa Arba’iina irraa hanga sunanu sittaa, Fiqihii Shaafi’iyyaa Mukhtasaraa – Minhaajitti qara’anii jiran. Musxalahaa hadiisaa, Usulul fiqhii, Nahwii, Sarfii fi manxiqaa dabalatee fanniiwwan ilmii islaamaa hedduu baratanii jiru.

 

Ulamoota isaan irratti qara’an ilaalchisee:   

  • Matnii Qur’aanaa fi fiqhii shaafi’iyyaa Sheikh Mahammad Rashiid ittibsuu irratti, akkasumas Mutuuna hadiisaatii fi musxalahaa hadiisaa: Sheikh Abdallaah Sa’idii fi Sheikh Muussaa Ibroo irratti qara’an.
  • Sunana Sittaa: Sheikh Jibriil Abraahim Eebbaa irratti qara’an.
  • Nahwii fi Sarfii Manxiqaa: Sheikh Mahammad Sammaan Culul irratti qara’an.
  • Barnoota Akaadaamii : 10+4 Maanaajimeentii yookaan barnoota Bulchiinsa waliigalaa barataniiru.

 

Dandeettii afaanii ilaalchisee:

Afaan Oromoo, Afaan Arabaa fi Afaan Amaaraa sadarkaa olaanaatti ni dubbatu, ni barreessu.

 

Muuxannoo Hojii:

  • Bara1993 – 1997L.I. Barsiisaa madrasaa turan.
  • Bara 1997 irraa hanga bara 2013L.I. imaama Masjida Tawbaa kan magaalaa Ciroo turan.
  • Bara 2000 A.L.I. irraa Eegalee mushrifa ( too’ataa) markaza Hifzii Qur’aanaa masjida Tawbaa, akkasumas bara 1997 – 2013 A.L.I barreessaa Majlisa ulamaa’ii G/H/Lixaa ta’anii tajaajilan.
  • Bara 1999 – 2013 A.L.I. Qaadii mana murtii shari’aa Aanaa Ciroo tahuun tajaajilaa turan.
  • Bara 2013 hanga ammaatti Qaadii Mana murtii Shari’aa Harargee Bahaa ta’uun tajaajilaa kan turanii fi miseensa majlisa ulamaa’ii  Harargee Bahaa ta’uudhaan hojjatanii jiru.

 

Haala maatii:

Sheikh Jamaal Muusaa, haadha manaa tokkoofi fi ijoollee 11 qaban.

Recent Posts

Gaafni Bineensa kanaa Dheerina nama hedduu ni caala.

Ardii Afriikaa keessaa uumama gosa hedduu fi lakkoofsaanis heddu qabaachuun naannoon beekkamu, Afriikaa gama bahaa…

14 hours ago

Osoo Abbaan Murtii hundi akkana tahee dachiin nagaya taate!

Islaamummaa keessatti haqni iddoo guddaa qaba. Haqummaan nama hunda walqixa tajaajiluu jechuudha. Haqa muruun ykn…

17 hours ago

Daa’iin beekamaan kun akkamitti Islaamummaa qabate?

Rabbin faarsuun jalqabna. Isa faarsina, isa gargaarsifanna, araarama isa kadhanna. Badii teenyarraa isatti maganfanna. Akkasumas…

2 days ago

Onneen teenya guyyaa tokkotti dhiiga liitira 7200 ta’u geejjibdi

Barruu Mata duree Dhahannaa Onnee jettu dubbistanii jirtuu? yoo dubbisuu baattan LINK kana tuqaa dubbisaa.…

2 days ago

Nama waggaa 70f somba sibiilaatiin harganaa jiru

Diizaayinarri khawnii hundaa Rabbii guddaadha. Isaatu uumamaalee hunda akka isaaniif malutti uume. Qocaa dhakka ba’achiisee…

3 days ago