Faawundeeshiniin Dubartoota Rufeeydaa barattoota 110 eebbisiise.

Rufaida Women’s Foundation Guyyaa har’aa Waxabajjii 19-10-2014 (June 26, 2022) barattoota Sagantaa (Diploama in Islamic Study) tiin barsiisaa ture eebbisiise. Sagantaa eebba kana irratti barattoonni 110 kan eebbifaman yoo tahu, saganticharratti keessummoonni gurguddoon heddu afeeramanii jiru. Sagantaa eebbaa magaalaa Asallaatti gaggeeffame kanarratti; Dr. Muhammad Haamiddiin, Sheikh Jamaal Aliyyii, Ustaaz Xaaliburidallaah, Ustaaz Abuu Abdallaah (Umar Abdurrahmaan), Ustaaz Waziir Muhammad fi keessummoonni gurguddoon birootis saganticharratti argamaniiru.

Sagantaa Eebba Marsaa 2ffaatiif gaggeeffame kanarratti, Qajeeltuu Muhammad Hinseenee, Haliimaa Gabii Bariisoo fi Fawziyaa Siraaj Abdulqaadir sadarkaa 1ffaa-3ffaa bahuun badhaasa addaa badhaafamaniiru.

Recent Posts

Gaafni Bineensa kanaa Dheerina nama hedduu ni caala.

Ardii Afriikaa keessaa uumama gosa hedduu fi lakkoofsaanis heddu qabaachuun naannoon beekkamu, Afriikaa gama bahaa…

16 hours ago

Osoo Abbaan Murtii hundi akkana tahee dachiin nagaya taate!

Islaamummaa keessatti haqni iddoo guddaa qaba. Haqummaan nama hunda walqixa tajaajiluu jechuudha. Haqa muruun ykn…

19 hours ago

Daa’iin beekamaan kun akkamitti Islaamummaa qabate?

Rabbin faarsuun jalqabna. Isa faarsina, isa gargaarsifanna, araarama isa kadhanna. Badii teenyarraa isatti maganfanna. Akkasumas…

2 days ago

Onneen teenya guyyaa tokkotti dhiiga liitira 7200 ta’u geejjibdi

Barruu Mata duree Dhahannaa Onnee jettu dubbistanii jirtuu? yoo dubbisuu baattan LINK kana tuqaa dubbisaa.…

2 days ago

Nama waggaa 70f somba sibiilaatiin harganaa jiru

Diizaayinarri khawnii hundaa Rabbii guddaadha. Isaatu uumamaalee hunda akka isaaniif malutti uume. Qocaa dhakka ba’achiisee…

3 days ago