header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Og-BarruuTana Quba Qabduu

Tamboo/Sigaaraa dhiisuuf Sibiilaan Mataa Of Qollofe

Ibraahim Yucheel jedhama. Lammii Turkiyaati. Araada tamboo hamaan hudhamee waliin rakkachaa ture. Abbaan isaa gara ganda aakhiraa godaannaan dirqamni maatii san horachuudhaa Ibraahim irratti kufe. Maatii gargaaruudhaaf ammoo araada kanarraa hobbaafachuu waan qabuuf, Qur’aana qabatee maqaa Rabbiitiin dhiisuuf kakate.

Namni gaafa umriin isaa amata 16 tamboo xuuxuu jalqabe kun, waggoota dabran 26f guyyatti sigaaraa paakeeta 2 xuuxaa ture.  Nama kanaaf takkumaan sigaaraa dhiisuun ulfaataadha. Ta’uus kakuu seene bakkaan gahuuf jecha mala tokko baasuu akka qabu murteesse. Helmeeta warri Motor saaykila oofu godhatu irraa moodeela fudhatee, innis waan mataa isaatti godhamee tamboo kanarraa isa dhoorku hojjate.

Ibraahim helmeeta mataatti godhatamu kana hojjatuudhaaf shiboo koopparii fayyadame. Shiboo Meetira 40 dheeratu kana bifa geengootiin mataa isaa irratti eega hojjateen booda qulfii lamaa itti godhe. Guyyaa hunda wayta dalagaaf manaa bahu, Qulfii lamaan mataa of hidhee, tokko intala isaatti tokko ammoo haadha manaa isaatti kennee gara hojii isaa imala. iddo dalagaatti qulfiin waan isa harka hin jirreef banuu hin dandayu. Osoma qalbiin isaa sigaaraaf bololtu, dalagaa oole gara manaa deebi’a. gaafa manatti deebi’u ammo maatitu dhoorka. Haala saniin guyyaa lamaaf jireenya cinqaa eega dabarseen booda tamboo kanarraa hobbaafachuu danda’eera. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button