Sa’udiin Misaa’ela Finciltoonni Huusii Yaman irraa gara Riyaaditti dhukaasan qolachuu beeksisfte

Sa’udiin Misa’eela Finciltoonni Huusii guyyaa har’aa Yaman irraa gara magaalaa Riyaaditti dhukaasan, qilleensa irratti kan qolatte ta’uu ejensiin Odeeyfannoo biyyattii gabaase. Finciltoonni Hussii gama isaaniitiin Masara Malik Salman Yamamah jedhamu irrattii Xiyyeeffachuun, Misaa’ela gara magaalaa Riyaaditti dhukaasuu mirkaneessan.

Guyyaa hardhaa Mootummaan Sa’udii Bajata biyyaattii beeksisuudhaaf Masaraa Yamamah keessatti walgahii jalqbuuf qophii irraa yeroo turanitti, dhoohinsi cimaan gan dhagahame tahuu AFP’n gabaase.
Share

Recent Posts

Yaalii xiyyeeffannoo barattootaa dabaluudhaaf Chaayinaan godhaa jirtu

Baruumsi madda qaroominaati. Biyya jijjiiruu keessatti gumaatni inni qabu guddaadha. Nama barateetu waa adda baafatee…

23 hours ago

Dhahannaa Onnee

Qaamni ilma namaa hundi dalagaa uumameef qaba. Akkasuma qaamni hundi eega sa’aa dheeraaf dalagee booda…

2 days ago

Biyyoota maqaa jijjiiratan

Ilmi namaa seera uumamaa dhiisee seera ofii baaseen eega of bulchuu jalqabee booda nageenyi addunyaa…

3 days ago

Proboscis Monkey (Qamalee funyaan Kumbii)

Uumama Rabbiin keenya uume lakkoofne fixuu hin dandeenyu. Wanti hundi bifa fi sanyii garagaraa qaba.…

4 days ago

Ulaagaa Bareedinaa

Ulaagaan bareedinni ittiin madaalamu seenaa addunyaa tanaa keessatti garaagarummaa qaba. Wanti waggoota 500 dura akka…

5 days ago

Piraanhaa

Piraanhaan sanyii qurxummiiti. Maqaan piraanhaa jedhu afaan biraaziliitiin “Qurxummii ilkaan qabu” jechuudha. Qurxummiin kun ilkaan…

6 days ago