• Ibaadaa

Qalbiin akka Tasgabbooftuuf Zikrii heddumeeysaa!

1 day ago
Nuuralhudaa

Amantiiwwan fuula dachee kanarra jiran keessaa, amantiin ajajoota Rabbii hojirra oolchuudhaan gammachuu addunyaatii fi Aakhiraa nama gonfachiisu Islaamummaa qofa.Islaamummaan dawaa…

  • Odeeyfannoo
  • Odeeyfannoo Biyyaa

Ijaarsa Koolleejjii Islaamaa Jimmaatiif  Dhagaan Bu’uuraa Kaayame

 Ijaarsa Koolleejjii Islaamaa godina Jimmaa magaalaa Jimmaatti ijaaraamuuf, guyyaa kaleessaa iddoo hoggantoonni mana marii Dhiimmoota Islaamaa Itoophiyaa fi Naannoo Oromiyaa…

1 week ago
  • Salaata

Istikhaarah

Istikhaarah jechuun Rabbiin wanta irra gaarii ta’etti akka nama qajeelchu kadhachuudha. Salaanni Istikhaaraa salaata yeroo dhimmi lama namarratti wal makate…

2 weeks ago
  • Odeeyfannoo Biyyaa

Leenjiin Imaamotaa fi Daa’iwwanii magaalaa Adoolaa Waayyuutti jalqabame

Leenjiin imaamootaa fi daa'iwwanii Majliisni Oromiyaa qopheesse, Sabtii har'aa Hagayya 22/2013, Godina Gujii Bahaa magaalaa Adoolaa Waayyuutti jalqabamee jira.Leenjii kana…

3 weeks ago
  • Odeeyfannoo Biyyaa

Munshid Muhammad Awwal Saalah gara ganda Akhiraa godaane

Innaa Lillaahi Wa'innaa Ileeyhi Raaji'uunMunshid Muhammad Awwal Saalah yeroo dheeraaf dhibee onnee kan dhukkubsataa ture yoo tahu, halkan edaa gara…

4 weeks ago
  • Akhlaaqa

Sheeyxaanni baaxilatti (sobatti) suuta suutaan nama waama.

Sheeyxaanni baaxilatti (sobatti) suuta suutaan nama waama.Sheeyxaanni nama Muslimaa zinatti kuffisuun dura dubartii waliin kophaa akka taa’u, ishii waliin haasawuu…

1 month ago
  • Ibaadaa

Sagantaa haraama hirmaachuun cubbaawuudha-Qophii: Urjii Ahmad

Sagantaan suni maqaa fedheen haa yaamamu. Cidha, eebba, guyyaa dhalootaa ykn du’aa, qabsoo ykn deeggarsa waanuma fedhe haa tahu. Sagantaa…

1 month ago
  • Eeshiyaa

Sa’uudiin imala Umraa namoota talaallii Covid-19 fudhataniif qofa kan hayyamtu tahuu beeksiste

Mootummaan Sa'uudii ibsa baaseen, wixata kaleessaa irraa kaasee dhimmoota imala Umraatiin walqabatan simachuu akka jalqabe ibsuun, sirna umraatiif namoonni gara…

1 month ago
  • Akhlaaqa

Dhiifamni nagayaa fi tasgabbii nama gonfachiisa

Nama walitti mufatan, takkaa isaaf irra darbuun takkaa immoo haqa ofii irraa fudhachuun rakkoo uumame furuun ni danda'ama. Walitti dhufanii…

2 months ago
  • Qissaa

Haadhaa ofii dallansiisuun balaa guddaaf nama saaxila.

Guyyaa tokko Ergamaan Rabbii (ﷺ) taa’anii sahaabota waliin haasa’aa turan. Namichi tokko isaan bira dhufee akkana isaaniin jedhe. “Yaa Ergamaa…

2 months ago