• Akhlaaqa

Dhiifamni nagayaa fi tasgabbii nama gonfachiisa

4 days ago
Nuuralhudaa

Nama walitti mufatan, takkaa isaaf irra darbuun takkaa immoo haqa ofii irraa fudhachuun rakkoo uumame furuun ni danda'ama. Walitti dhufanii…

  • Qissaa

Haadhaa ofii dallansiisuun balaa guddaaf nama saaxila.

Guyyaa tokko Ergamaan Rabbii (ﷺ) taa’anii sahaabota waliin haasa’aa turan. Namichi tokko isaan bira dhufee akkana isaaniin jedhe. “Yaa Ergamaa…

4 days ago
  • Afrikaa

Isra’eel Gamtaa Afrikaa Keessatti iddoo taajjabdummaa argachuun isii Afrikaa Kibbaa dallansiise

Ministeerri haajaa alaa Afrikaa Kibbaa ibsa baaseen, biyyoota miseensota gamtichaa 55 osoo hin mari'achiisin murtiin dabre, mootummaa Afrikaa Kibbaa kan…

5 days ago
  • Odeeyfannoo Biyyaa

Majliisni Oromiyaa Mata Dureewwan garagaraa irrattii Imaamotaa fi Du’aatotaa leenjii kennuu jalqabe

Leenjiin imaamotaa fi Du'aatotaa kennamu kun, guyyaa sadihiif karoorfamee har'a Magaalaa Adaamaa Kolleejjii Imaamuu Shaafi'i keessatti jalqabame. Majliisa Oromiyaatti Daayrektoreetiin…

1 week ago
  • Ibaadaa

Karaa Rabbii irratti nama yaamuun salphaa tahuu dhabuu mala!

Anbiyoota Rabbii dabalatee namoonni karaa Haqaatti da'waa godhaa turan hundi rakkoo keessa ni darban.Nabiyullah Ibraahim (aleyh salaam) da`awaa babal’isuu irraa…

1 week ago
  • Ibaadaa

Hajjii fi Sirna qalmaa

Hajjiin Arkaana islaamaa shanan keessaa tokko. Namni Muslima tahe, osoo qabeenyaa fi fayyaa qabu hajjii hajjuu yoo dide, amalli oftuuluu…

2 weeks ago
  • Kuusaa

Salaata Iid al adahaa 1442 Magaaloota Itoophiyaa garagaraatti

Magaalaa Adaamaa Naannoo Amaaraa Magaalaa Dasee Naannoo Kibbaa Magaalaa Waraabee Naannoo Oromiyaa Magaalaa Jimmaa Magaalaa Kamisee Magaalaa Baahir Dar Salaata-iida…

2 weeks ago
  • Akhlaaqa

Adaba (Naamusa) nyaata fi dhugaatii

Umar bin Abi Salamata (Radiyallahu anhumaa) ni jedhe, "Ani mucaa(xiqqaa) ta'ee eeggumsa Ergamaa Rabbii (ﷺ) jala ture. Harki kiyya gabataa…

2 weeks ago
  • Akhlaaqa

Jaarsaa fi Jaartiin iccitii walii baasuun taatii?

Lakkii hin taatu, Haraami. Rabbi biratti kun yakka hamaadha. Wal qunnamtii saalaa irraa kaasee waan jiraa mara Jaarsi iccitii Jaartii…

2 weeks ago
  • Koroonaa

Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa Weerarri Vaayrasii koroonaa 3ffaan hammaataa akka jiru beeksiise

WHO'n akka jedhutti, Weerarri Vaayrasii koroonaa gosa Deeltaa jedhamuu biyyoota heddu keessatti saffisa ol'aanaan babal'ataa jira.Torbeewwan arfan darban keessa weerarri…

3 weeks ago