• Ibaadaa
 • Og-Barruu

Jaalala Rabbii Argachuuf…

1 day ago
Nuuralhudaa

Gurbaan tokko ergamaa Rabbii Muhammad (ﷺ) tti dhufee " yaa Ergamaa Rabbii! Dalagaa yoonin isii dalage Rabbii fi namnilleen na jaalatutti…

 • Ibaadaa
 • Og-Barruu

Ibaadaan Qeebalamuuf ulaagaa qabdii?

Eeyyeen ulaagaa sadiin Ibaadaan Qeebalamti. 1. Rabbitti amanuu(tokkichoomsuu) 2. Rabbi qofaaf godhuu 3. Akka ergamaan Rabbii Muhammadﷺ dalaganitti raawwachuu qabna.…

2 days ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Dhaabbileen Muslimaa Dararaa Faransaay Muslimoota irratti raawwattu dhaabsisuuf UNtti iyyannoo galchan

Dhaabbileen 36 mootummaan ala tahan kunniin biyyoota 13 irraa kan walitti dhufan yoo tahu, Manni Maree Mirga Namoomaa Dhaabbata Mootummoota…

3 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Koreen Boordii Hoji Raawwachiistuu Majlisa Federaalaa, rakkooleen Majlisa keessa jiran hatattamaan akka furaman gaafate

Koreen kun yaa'ii idilee isaa tokkoffaa guyyoota lamaaf geggeessee xumuruu ibse. Yaa'ii kana irratti bakka bu’oonni koree hoji raawwachiistuu Majlisa…

3 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Sagantaan Muhaadaraa guddaan magaalaa Dirree Dhawaatti geggeeyfame

Sagantaa Muhaadaraa Magaalaa Dirree Dhawaa keessatti Alhada har'a mata duree "tokkummaa fi jaalala" jedhuun gaggeeyfame kana irratti ulamaa'ota, du'aatotaa fi…

4 days ago
 • Ibaadaa

Ajaajni Allaah yaadaa fi qajeelfama namuutiinuu hin jijjiiramu

Namni waan Rabbiin eeyyame dhoorguu keessatti yookaan Waan Rabbiin dhoorge eeyyamuu keessatti beektotaan yookaan hoggantootaan bule dhugumatti Gabbaramtoota isaan godhate.…

4 days ago
 • Ibaadaa
 • Og-Barruu

Ikhlaasa fi mutaaba’aa (Ergamaa Rabbii hordofuu)-Gali Abbaa Boor

Madaalli dalagaa ilma namaa hunduu niyyaa irratti hundaa'a. Niyyaa bakka lamatti qooduun ni danda'ama. Isaanis: Ikhlaasaafi niyyaa dalagaa ittiin adda…

5 days ago
 • Akhlaaqa

Namni Rabbiin isa jaalate dachii fi samittis jaalalatu labsamaaf

Namni Rabbiin isa jaalate dachii fi samittis jaalalatu labsamaaf. Kan Rabbi biratti jibbames akkasuma.Hadiisa Abuu Hureyraan odeesse keessatti Nabiyyiin (ﷺ)…

1 week ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Manni Marii walii gala Ulamaa Majlisa Oromiyaa eenyufaaf aangoo kenne?

Manni marii waliigala Ulamaa Majlisa Oromiyaa kibxata kaleessaa galma aadaa Oromoo magaalaa Finfinneetti argamutti yaa'ii idilee gaggeesse. Yaa'icharratti Ulamaan godinaalee…

1 week ago
 • Ibaadaa

Tawhiidni (Rabbiin tokkoomsuun) haqa Rabbiin Gabroota irraa qabu

Rabbiin ol ta’e ni jedhe:{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56]“Ani jinnootaafi namootas ana haa gabbaraniif malee hin uumne.”…

1 week ago