• Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Waraanni Israa’el Lammilee Falisxiin Masjiid al- Aqsaa keessatti Salaataa turan irratti haleellaa raawwate

Waraanni Israa’el  Muslimoota salaata Jum’aa arraa Masjidal Aqsaa keessatti salaataa turan irratti haleellaa raawwachuun namoonni hedduun miidhamuu gabaafame. Waldaan Baatii…

4 weeks ago
 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Haleellaa Israa’el Gazzaa keessatti raawwateen lakkoofsi Falasxiinoota ajjeefamanii  213 gahe

Humni waraana Israa’el magaalaa Gazzaa keessatti guyyaa haleellaa raawwachuu jalqabe irraa kaasee hanga arraatti daa’imaan 61 fi dubartoota 36 dabalatee…

4 weeks ago
 • Ibaadaa

Qormaanni yemmuu jajjabaatu “Hasbunallahu wa ni’mal wakiil.” Jedhaa

"Hasbunallahu wani'mal wakiil (Rabbiin nuuf gahaadha. Inni Tiiksaa akkam tole!)" (Suuratu Aal-Imraan 3:173)Ibn Abbaas (radiyallahu anhu) aayah tana,ilaalchisee akkana jedha:…

4 weeks ago
 • Ibaadaa

NIYYAA-Safartuu Hojii Namaa

Niyyaa jechuun hojii tokko hojjachuuf wanta gara fuunduraatti nama dhiibu yokaan nama kakaasudha. Niyyaan bakka lamatti qoodamti:1ffaa- niyyaa toltuu- niyyaan…

4 weeks ago
 • Ibaadaa

Islaamummaa: Amantii Uumamaa kan Rabbiin ilma namaatii filate

Islaamummaa: Amantii Uumamaa kan Rabbiin ilma namaatii filate Amantiin islaamaa Amantii Uumamaa ta'uu hadiisa Abu Hureeyiraa(ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ) odeeyffameen Ergamaan…

1 month ago
 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Gamtaan Biyyoota Islaamaa Dhiimma Falisxiin irratti mari’achuuf Walgahii Ariifachisaa waame

Gamtaan Biyyoota Islaamaa Haleellaa Isra’eel Falisxiin irratti raawwachuu jirtu irratti mari’achuuf, walgahii ariifachisaa qondaaltonni olaanoon  biyyoota miseensa gamtichaa tahan 57…

1 month ago
 • Kuusaa
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Salaata IID AL FIXRII 1442 (2021) Magaaloota Garagaraa

Magaalaa Finfinnee Magaalaa Dirree Dhawaa Magaalaa Mooyyaalee Magaalaa Hasaasaa Magaalaa Meeggaa Magaalaa Dodolaa Magaalaa Adaamaa Magaalaa Jimmaa Wolloo Magaalaa Kamisee…

1 month ago
 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Haleellaa  Waraanni Israa’el  Magaalaa Gazzaa keessatti raawwateen Lakkoofsi Falasxiinota ajjeefamanii 65 gahuu gabaafame

Haleellaan waraanni Isiraa’el Falassxinoota irrati raawwatu hammattee itti fufe jira, Haleellaa Arba’aa har’aa qofa magaalaa Gazaa keessatti humna xiyyaaraan raawwatameen…

1 month ago
 • Ibaadaa

ZAKAA FIXRII

Zakaa fixrii Jechuun kan namni yeroo ramadaana soomee xumure yookaan gara xumuruutti dhiyaate midhaan gosa nyaatamu irraa ta’e, saa’ii tokko…

1 month ago
 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Haleellaa Waraanni Israa’eel Masiid al-Aqsaa keessatti raawwateen Falasxiinonni 200 ol madaahuu gabaafame

Waraanni Israa’el guyyaa kaleessaa lammiilee Falasxiin Masjiid al-Aqsaa keessatti salaataa turan irratti, gaazaa imaammaanii fi rasaasa plaastikaatiin haleellaa raawwateen, yoo…

1 month ago