AkhlaaqaOg-Barruu

Bid’aan maali?

Bid’aa beytuu? Bid’aan maali?

Gabaabsinee ‘Bid’aa’ jechuun baasa. Waan Shari’aa keessa hin jirre haaraya fidame. Waan Rabbii fi ergamaan isaa itti hin ajajin Diin godhuun Bid’aa dha.

Namni gariin waan ergamaan Rabbiiﷺ fi Sahaaboonni irra hin turin karaa godha. Inuu namallee itti afeeree baasa Shari’aa godhuu yaada. Kun hin tahu, Bid’aa namni dalage itti adabama.

Shari’aan waan ergamaa Rabbii Muhammadﷺ irraa nu gahe. Bid’aan ammoo waan ergamaa Rabbii irraa nu hin gahini. Hammamillee bareeddu Bid’aan jallina malee gaarummaa hin qabdu.

Ergamaan Rabbiiﷺ “Baasni(Bid’aan) hundi jallina. Jallinni hundi ibidda keessa(ibiddatti nama darba)” ja’e. Kanaaf Bid’aa irraa fagaachuu qabna.

كان النبي ﷺ يقول في خطبته: أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعةٍ ضلالة،
زاد النسائي رحمه الله: وكل ضلالةٍ في النار.

Show More

...

Back to top button