Boohartii

 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo
 • Oduu Ajaa'ibaa

Jaartiin Sababa Jaarsi isii haalaan isii jaalateef, akka na hiiku jettee mana murtii Shari’aatti himatte

UAE tti guyyaa lama dura dubartiin takka, mana murtii Shari'aa Fujaira tti , jaalalli abbaan manaa kiyya anaaf qabu garmalee…

9 months ago
 • Boohartii

Tana Quba Qabduu? 002

Gosa biqiltootaa dachii tanarra jiru keessaa hedduun isaa eessatti akka argamu beeytuu? hedduun keenya biqiltoonni lafarratti qofa waan biqilan seena.…

2 years ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa
 • Oduu Ajaa'ibaa

Garaa namaa keessaa Mismaarri 120 baafame

Hospitaala Pheexiroos kan magaalaa Finfinnee keessatti waldhaansa baqaqsanii hodhuu dargaggeessa umrii 33 tokkoof godhameen mismaarri 120, binkii 1, lilmoo 2,…

2 years ago
 • Boohartii
 • Oduu Ajaa'ibaa

Lammiin Faransaay tokko bineensota garaan lafarra looyan 400 waliin jiraata.

Manni jireenyaa Mr Philipp Gillet Fransaay gama dhihaa moggaa magaalaa Nantes, qarqara laga Royer’tti argama. Mana namticha kanaa yoo kan…

2 years ago
 • Boohartii
 • Odeeyfannoo
 • Oduu Ajaa'ibaa

Baqataa Addunyaa Ajaa’ibsiise, Mahmuduu Gassaamaa

Mahmuuduu Gassaamaa lammii Maalii yoo tahu umriin isaa 22. Mahmuuduun baqqattoota lammiilee Afrikaa heddu waliin  baatii muraasa dura karaa seeraan…

2 years ago
 • Boohartii
 • Oduu Ajaa'ibaa

Hoolaan Gurra Keessaa Afaan Qabu Turkiyaa Keessatti Argame.

Alii Duman Turkiyaa Godina Gaaziyaanteep jedhamtu keessatti horsiisee bulaa yoota’u; “guyyaa tokko  hoolota tiyyarraa rifeensa osoo murutti jiru, wanti hedduu…

2 years ago
 • Oduu Ajaa'ibaa

Lammiileen Ameerika sababa dhugaatii kamriitiin du’an daran heddummaataa jiru.

Ameerikaa keessatti baay’inni namoota sababaa dhugaatii kamriitiin du’anii garmalee dabalaa akka dhufe,  “washingto post” eeruun barruun”Times” gabaase. Akka qorannoo kanaatti…

2 years ago
 • Oduu Ajaa'ibaa

Doktoroonni kolombiyaa Doollaara 5700 garaa namaa keessaa baqassanii baasuu himan.

Jaarsaafi JAartiin yeroo boqqonnaa isaanii gara biyya biraa deemanii boqachuuf mari’atanii walii galan. Garuu Maallaqa imala kanaaf isaan barbaachisu waan…

2 years ago
 • Halkan Dheerate

Halkan Dheerate: Kutaa 2ffaa

Gandi warra iftuu gama diinagdeetiin woyyaa qaba. garuu gama nageenyaatiin hamaadha. galgalli hundi galgala rakkinaati. qe’een isaanii yeroo hunda ganda…

2 years ago
 • Boohartii
 • Halkan Dheerate

Halkan Dheerate: Kutaa 1ffaa

Addunyaan tun addunyaa waaniin isii namaa hin galle. addunyama tana keessa sooressi duniyaa waan godhu wollaales jira. addunyama tana keessa…

2 years ago