Boohartii

  • Boohartii

Intala Ulfaa Takka Garaa Baqaysanii Daa’ima Garaa Dhaban.

Dubbiin akkana: Dubartiin tun Amber hughes jedhamti. haadha ijoollee afuriiti. dubartiin umriin isii 21 taate tun July 2015 yeree isiin…

2 years ago
  • Boohartii

Bineensota Soorata Malee Yeroo Dheeraa turuu dandahan.

Tana Quba Qabduu?   Raacha Waqtii ganni galu dachiin Roobaan jiitee, biqiltoonni gosa hedduu biqiluu eegalu. Ilbiisonniifi lubbuqabeeyyiinis wayta kana…

2 years ago