- Advertisement -

Hagfish

Qaamman bishaanii keessa gad fagaannee yoo deemne, uumama ajaa’ibaa heddu argina. Uumama akkaan sodaachisaa fi

- Advertisement -

- Advertisement -

Jellyfish

Uumamni barruu tana keessatti ilaallu Jellyfish jedhamuun beekama. Maqaa ‘fish’ yookaan ‘qurxummii’ jedhamuun

- Advertisement -

- Advertisement -

Magaalaa Veenis

Magaalonni hundi waan ittiin beekkamanii fi kan magaalaa biraa irraa adda ittiin tahan qaban. Fakkeenyaaf Makkaa

- Advertisement -

- Advertisement -

Puumaa

Puumaan sanyii adurreeti. Maqaa biraa mountain lion jedhamuunis ni beekama. Sanyiiwwan adurree keessaallee,

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Kowkaa (Quokka)

Bineensi  Kowkaa (Quokka) jedhamee waamamu kun Ardii Awustraaliyaa keessatti kan argamu yoo tahu, bineensota