Og-Barruu

Qoodni kun kan Og-Barruu Islaamaati. Gaazexeessitoonni Islaamaa Ogummaa barreeffamaa qabanitti fayyadamuudhaan, gama kanaan hawaasa isaanii tajaajilu

  • Ibaadaa

Qalbiin akka Tasgabbooftuuf Zikrii heddumeeysaa!

Amantiiwwan fuula dachee kanarra jiran keessaa, amantiin ajajoota Rabbii hojirra oolchuudhaan gammachuu addunyaatii fi Aakhiraa nama gonfachiisu Islaamummaa qofa.Islaamummaan dawaa…

4 weeks ago
  • Akhlaaqa

Sheeyxaanni baaxilatti (sobatti) suuta suutaan nama waama.

Sheeyxaanni baaxilatti (sobatti) suuta suutaan nama waama.Sheeyxaanni nama Muslimaa zinatti kuffisuun dura dubartii waliin kophaa akka taa’u, ishii waliin haasawuu…

2 months ago
  • Ibaadaa

Sagantaa haraama hirmaachuun cubbaawuudha-Qophii: Urjii Ahmad

Sagantaan suni maqaa fedheen haa yaamamu. Cidha, eebba, guyyaa dhalootaa ykn du’aa, qabsoo ykn deeggarsa waanuma fedhe haa tahu. Sagantaa…

2 months ago
  • Akhlaaqa

Dhiifamni nagayaa fi tasgabbii nama gonfachiisa

Nama walitti mufatan, takkaa isaaf irra darbuun takkaa immoo haqa ofii irraa fudhachuun rakkoo uumame furuun ni danda'ama. Walitti dhufanii…

3 months ago
  • Qissaa

Haadhaa ofii dallansiisuun balaa guddaaf nama saaxila.

Guyyaa tokko Ergamaan Rabbii (ﷺ) taa’anii sahaabota waliin haasa’aa turan. Namichi tokko isaan bira dhufee akkana isaaniin jedhe. “Yaa Ergamaa…

3 months ago
  • Ibaadaa

Karaa Rabbii irratti nama yaamuun salphaa tahuu dhabuu mala!

Anbiyoota Rabbii dabalatee namoonni karaa Haqaatti da'waa godhaa turan hundi rakkoo keessa ni darban.Nabiyullah Ibraahim (aleyh salaam) da`awaa babal’isuu irraa…

3 months ago
  • Ibaadaa

Hajjii fi Sirna qalmaa

Hajjiin Arkaana islaamaa shanan keessaa tokko. Namni Muslima tahe, osoo qabeenyaa fi fayyaa qabu hajjii hajjuu yoo dide, amalli oftuuluu…

3 months ago
  • Akhlaaqa

Adaba (Naamusa) nyaata fi dhugaatii

Umar bin Abi Salamata (Radiyallahu anhumaa) ni jedhe, "Ani mucaa(xiqqaa) ta'ee eeggumsa Ergamaa Rabbii (ﷺ) jala ture. Harki kiyya gabataa…

3 months ago
  • Akhlaaqa

Jaarsaa fi Jaartiin iccitii walii baasuun taatii?

Lakkii hin taatu, Haraami. Rabbi biratti kun yakka hamaadha. Wal qunnamtii saalaa irraa kaasee waan jiraa mara Jaarsi iccitii Jaartii…

3 months ago
  • Akhlaaqa

Haqqiin Haadhaa fi Abbaan ilmaan irraa qaban haalaan jabaata!

Islaamummaa keessatti haqqiin Haadhaa fi Abbaan ilmaan irraa qaban haalaan jabaata!Rabbiin ilma namaa Haadhaa fi Abbaa ajajamuu fi isaan kabajutti…

3 months ago