Og-Barruu

Qoodni kun kan Og-Barruu Islaamaati. Gaazexeessitoonni Islaamaa Ogummaa barreeffamaa qabanitti fayyadamuudhaan, gama kanaan hawaasa isaanii tajaajilu

 • Ibaadaa
 • Og-Barruu

Furmaatni maal?

Ee akkanaay! Namni dhukkuba Koroonaa-vaayrasiin qabame Miliyoona 2 caalee jira. Warri dhume ammoo kuma 128 gahan. Ogeeyyoonni fayyaa harka tokkoon…

1 month ago
 • Ibaadaa
 • Og-Barruu

Ulaagaan Towbaa maali?

"Towbadhaa" jechuu malee, akkamitti Towbanna? Ulaagaan Towbaa maali? Gaafilee tanaaf deebisaan kunooti. Ulaagaan Towbaa akka armaan gadiiti.. 1. Towbaa san…

1 month ago
 • Ibaadaa
 • Og-Barruu

Dalagaan gabroottanii bifa 3n ol fuudhamti

1. Guyyuu ganamaa fi galgala.  2. Torbaanitti Isniinaa fi Kamisa. 3. Waggatti ji'a Sha'baan kana keessa. Kanaaf ergamaan Rabbii Muhammadﷺ…

2 months ago
 • Akhlaaqa
 • Fayyaa
 • Ibaadaa
 • Og-Barruu

Waan balaa nurraa fageessee badhaadhinatti nu geysu beytuu?

Wantoota gammachuu fi Rizqii fidan keessaa tokko, harka qalleeyyii gargaaruudha. Waanuma qabduun tirsitee isaanif if gad qabuudha. Nama miidhame(Zallamame) cinaa…

2 months ago
 • Tafakkur

KOROONAA MASJIDA CUFAA EENYUU YAADE?

KOROONAAN MASJIDA CUFAA EENYU YAADE   Duniyaa Rabbiin hoggaa ibsu: Qananii gabaabduu, tapha, tapha ittiin dagaman, bareedina yeroo, dhaaddannaa, wal…

2 months ago
 • Ibaadaa
 • Og-Barruu

DILII FI TOWBAA

Dhaamsa ajaa'ibaa Ibnu Qayyim al Jowziin dubbate kana qalbisaa. Dilii fi Towbaa irraa haasawee.. Namni Dilii ifii irraa sodaachuu qaba.…

2 months ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo
 • Og-Barruu

Du’aa’iin akkamitti qeebalamti?

Du'aa'iin akkamitti qeebalamti? Rabbiin na kadhaa isiniifiin qeebala je’e jira. Garuu kadhaa nuti isa kadhannu akka qeebalamtu seeraa fii heera…

2 months ago
 • Og-Barruu

Kadhaa Rabbiitu caala

Rabbi kadhachuun hundarra caala Du’aa’ii godhatuun sadarkaa guddaa qaba. Rabbiin warra isa kadhatuuf qeebaltii beellama seenee jira. Rabbiin ol tahe…

2 months ago
 • Og-Barruu

Qeeyroo Muslimaa Rabbiin maaliif sii uume?

Qeeyroo Muslimaa dhagayi! Rabbiin waan si uumeef beeytaa? Rabbiin wanni si uumeef guddoon akka isa qofa gabbartuuf, akka isaaf of-kennitee…

2 months ago
 • Fayyaa

Waa’ee Coronavirus fi COVID-19 Lakk. 3

Dr. Nuredin Luke VII. Ka'umsi vaayirasii kanaa maaliidha/eessaa ka'ee? * Dhukkubni VaayirasiiKoronaa yeroo ammaa muldhachaa jiru (COVID-19) kun biyya Chaayinaa,…

2 months ago