Og-Barruu

Qoodni kun kan Og-Barruu Islaamaati. Gaazexeessitoonni Islaamaa Ogummaa barreeffamaa qabanitti fayyadamuudhaan, gama kanaan hawaasa isaanii tajaajilu

 • Ibaadaa

Guyyaa qiyaamaa fuulli ilma namaa ni ifa yookaan ammoo ni dukkanaaya!

Ibn Abbaas akkana jedha: Dhugumatti hojiin gaariin qalbii irratti nuura (ifa) ta'a, fuula irraa ibsaa ta'a, qaamaaf humna ta'a, rizqiin…

1 week ago
 • Ibaadaa

Qormaanni yemmuu jajjabaatu “Hasbunallahu wa ni’mal wakiil.” Jedhaa

"Hasbunallahu wani'mal wakiil (Rabbiin nuuf gahaadha. Inni Tiiksaa akkam tole!)" (Suuratu Aal-Imraan 3:173)Ibn Abbaas (radiyallahu anhu) aayah tana,ilaalchisee akkana jedha:…

4 weeks ago
 • Ibaadaa

NIYYAA-Safartuu Hojii Namaa

Niyyaa jechuun hojii tokko hojjachuuf wanta gara fuunduraatti nama dhiibu yokaan nama kakaasudha. Niyyaan bakka lamatti qoodamti:1ffaa- niyyaa toltuu- niyyaan…

4 weeks ago
 • Ibaadaa

Islaamummaa: Amantii Uumamaa kan Rabbiin ilma namaatii filate

Islaamummaa: Amantii Uumamaa kan Rabbiin ilma namaatii filate Amantiin islaamaa Amantii Uumamaa ta'uu hadiisa Abu Hureeyiraa(ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ) odeeyffameen Ergamaan…

4 weeks ago
 • Ibaadaa

ZAKAA FIXRII

Zakaa fixrii Jechuun kan namni yeroo ramadaana soomee xumure yookaan gara xumuruutti dhiyaate midhaan gosa nyaatamu irraa ta’e, saa’ii tokko…

1 month ago
 • Ibaadaa

Tokkummaa Ummata Muslimaa

Islaamni nageenyaa fi tokkummaa hawaasaatiif xiyyeefanno guddaa kenna. Wanta hawaasa jeequu fi miidhu karaa adda addaatin ittisuuf yaala. Karaalee kanniin…

1 month ago
 • Akhlaaqa
 • Qissaa

Kabajaa Muslimaa Eeguu

Guyyaa tokko Umar Ibn Al-Kaxxaab(RA), Abdullah Ibn Mas’uud(RA) waliin halkaniin manaa bahan. ibiddaa fagoo boba’u argan. Ifa ibidda sanii hordofuun…

1 month ago
 • Ibaadaa

Leylatul-Qadriin yoomi? Yoo dhaqqabne maal jenna? Maal hojjenna?

Ramadaana kurnan boodaa edanu jalqabna. Edanu halkan 20 ti. Ramadaana dhaqqabuun carraadha! Eega Ramadaana simannees nama carraa qabuutu kurnan boodaa…

1 month ago
 • Ibaadaa

Ramadaanaa fi Qur’aana

Ramadaanni carraa guddaa dalagaa gaarii itti sassaabatanii fi dalagaa badaaf ammoo ji'a araarama Rabbirraa itti kadhataniidha. Ji’oota kudha tokko badiin…

2 months ago
 • Ibaadaa

Ramadaanaa fi Salaataa

Baatiin Ramadaanaa kun Qalbii fi qaama keenna akka Rabbiin nu ajajetti kan itti leenjifnu. Haaluma kanaan yoo milkoofne Ibaadaawwan amma…

2 months ago