Og-Barruu

Qoodni kun kan Og-Barruu Islaamaati. Gaazexeessitoonni Islaamaa Ogummaa barreeffamaa qabanitti fayyadamuudhaan, gama kanaan hawaasa isaanii tajaajilu

 • Kaanaadaa
 • Koroonaa
 • Odeeyfannoo
 • Saayinsiif Teknoolojii

Kanadaan Appilikeeshina Telefoona nama dhibee COVID-19’n faalame adda baasu hojjatte

Muummichi ministeera Kanadaa Justin Trudeau "Appilikeeshiniin bilbila ammayyaa ‘COVID Allert' jedhamu kun kalaqa haarawa dhibee kana ittisuuf fayyaadu" jedhe. Akkasumas…

6 days ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Kallattii Islaamni Itoophiyaa keessa Babal’ate

©Ustaaz Gaalii Abbaaboor Kutaa 3ffaa Gahee godaansi booda sahaabaa Islaama babal’isuu keessatti qabu Booda sahaabotaatii godaantonni Muslimootaa biyya kana irratti…

1 month ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Kallattii islaamni Itoophiyaa keessa Babal’ateefi mootummaa Islaamaa ijaare

©Ustaaz Gaalii Abbaaboor Kutaa 2ffaa Ashaaraa godaansa sahaabaa kan jalqabaafi lammataa Biyyi Habashaa yeroo dachiin Arabaa Muslimoota irratti dhiphattee of…

1 month ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Kallattii Islaamni Itoophiyaa keessa babal’ateefi Mootummaan Islaamaa Hundeeffame

©Ustaaz Gaalii Abbaaboor Kutaa 1ffaa Akka Seenessitoonniifi Qo`attoonni walii galanitti Islaamni baha Afrikaa hundaafi Habashaa keessa karaa nageenyaatiin seenuudhaan baballateera.…

1 month ago
 • Kuusaa
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Seenaa Jireenyaa Aalima guddaa Dr. Abdulshakuur Muhammad Gabaabinaan

Dr. Abdulshakuur Godina Baalee aanaa Agaarfaa ganda Amaalammaatti jedhamutti bara 1934 ALI dhalatan. Achuma dhaloota isaanii aanaa Agaarfaa ganda Amaallamaatti,…

2 months ago
 • Fayyaa
 • Og-Barruu
 • Saayinsiif Teknoolojii

PUBG hin taphatinaa!

PUBG'n (PlayerUnknown's Battlegrounds) geema mobaayila irratti fe'amu yoo tahu, ijoolleen teenya hedduun jaalala Geema PUBG kana akka qaban argine, keessumattu…

2 months ago
 • Ibaadaa
 • Og-Barruu

Furmaatni maal?

Ee akkanaay! Namni dhukkuba Koroonaa-vaayrasiin qabame Miliyoona 2 caalee jira. Warri dhume ammoo kuma 128 gahan. Ogeeyyoonni fayyaa harka tokkoon…

4 months ago
 • Ibaadaa
 • Og-Barruu

Ulaagaan Towbaa maali?

"Towbadhaa" jechuu malee, akkamitti Towbanna? Ulaagaan Towbaa maali? Gaafilee tanaaf deebisaan kunooti. Ulaagaan Towbaa akka armaan gadiiti.. 1. Towbaa san…

4 months ago
 • Ibaadaa
 • Og-Barruu

Dalagaan gabroottanii bifa 3n ol fuudhamti

1. Guyyuu ganamaa fi galgala.  2. Torbaanitti Isniinaa fi Kamisa. 3. Waggatti ji'a Sha'baan kana keessa. Kanaaf ergamaan Rabbii Muhammadﷺ…

4 months ago
 • Akhlaaqa
 • Fayyaa
 • Ibaadaa
 • Og-Barruu

Waan balaa nurraa fageessee badhaadhinatti nu geysu beytuu?

Wantoota gammachuu fi Rizqii fidan keessaa tokko, harka qalleeyyii gargaaruudha. Waanuma qabduun tirsitee isaanif if gad qabuudha. Nama miidhame(Zallamame) cinaa…

4 months ago