Og-Barruu

 • Ibaadaa
 • Og-Barruu

DILII FI TOWBAA

Dhaamsa ajaa'ibaa Ibnu Qayyim al Jowziin dubbate kana qalbisaa. Dilii fi Towbaa irraa haasawee.. Namni Dilii ifii irraa sodaachuu qaba.…

3 months ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo
 • Og-Barruu

Du’aa’iin akkamitti qeebalamti?

Du'aa'iin akkamitti qeebalamti? Rabbiin na kadhaa isiniifiin qeebala je’e jira. Garuu kadhaa nuti isa kadhannu akka qeebalamtu seeraa fii heera…

4 months ago
 • Og-Barruu

Kadhaa Rabbiitu caala

Rabbi kadhachuun hundarra caala Du’aa’ii godhatuun sadarkaa guddaa qaba. Rabbiin warra isa kadhatuuf qeebaltii beellama seenee jira. Rabbiin ol tahe…

4 months ago
 • Og-Barruu

Qeeyroo Muslimaa Rabbiin maaliif sii uume?

Qeeyroo Muslimaa dhagayi! Rabbiin waan si uumeef beeytaa? Rabbiin wanni si uumeef guddoon akka isa qofa gabbartuuf, akka isaaf of-kennitee…

4 months ago
 • Fayyaa

Waa’ee Coronavirus fi COVID-19 Lakk. 3

Dr. Nuredin Luke VII. Ka'umsi vaayirasii kanaa maaliidha/eessaa ka'ee? * Dhukkubni VaayirasiiKoronaa yeroo ammaa muldhachaa jiru (COVID-19) kun biyya Chaayinaa,…

4 months ago
 • Fayyaa

Waa’ee Coronavirus fi COVID-19  Lakk. 2

Dr. Nuredin Luke irraa IV. Namni tokko vaayirasichaaf erga saaxilamee turtii yeroo hangamii booda mallattoo dhukkubaa muldhisuu eegala? Namni tokko…

4 months ago
 • Fayyaa
 • Og-Barruu

Waa’ee Coronavirus fi COVID-19

Qophii Dr. Nuredin Luke I. Coronavirus (KoronaaVaayirasiin) maaliidha? KoronaaVaayirasiin gartuu vaayirasii keessaa tokko ta'ee irra jireessaan sirna hargansuu namaa kan…

4 months ago
 • Fayyaa
 • Saayinsiif Teknoolojii

Koroonaa-vaayras irraa hubannoof

Akkuma beekkamu, dhukkubni Koroonaa-vaayras jalqaba biyya Chaaynaatti mul'ate. Tohannoo mootummaa Chaaynaa ala tahuun biyyoota Addunyaaw 60 ol gahuun isaa ifa.…

4 months ago
 • Og-Barruu

MAALIIF HIN SALAANNE?

Salaanni dirqama guddaa Rabbiin nurra kaaye. Waan warra amanee fii kafare addaan fooyu. Qunnamtii gabrichaa fii Rabbii isaa jidduu jirtu.…

4 months ago
 • Eeshiyaa
 • Fayyaa
 • Odeeyfannoo

Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa tamsa’ini dhibee Vayirasii Koroonaa Sadarkaa yaaddeessaa irra gahuu akeekkachiise

Daayrektarri Dhaabbata Fayyaa Addunyaa Dr. Tedroos Adihanom ibsa Khamiisa har’aa kenneen, biyyoonni Addunyaa tamsa’ina Vayirasicha ittisuudhaaf hatattamaan tarkaanfii cimaa yoo…

4 months ago