Og-Barruu

Nyaata kana funyaan qabattu malee itti hin dhihaatin.

  Foon Jajii beeytuu? Bara durii yeroo firiijni hin jirre haawwonni teenya tooftaa addaatiin foon yeroo dheeraaf tursiisan. Foon yoo…

1 week ago

Bofa kana yoo argitan fiigichaan naannoo sanii baqadhaa! Tafakkur- Black Mamba

Imalli keenya har’aa gara afrikaati. Naannoo Baha Afrikaafii naannoo biyyoota kibba Afrikaa dhaynee uumama hamaa tokko waliin daawwanna. Uumamni kun…

2 weeks ago

Mana isaa keessatti huccuu mulqannaan hidhame.

Seerri ilmi namaa baasu kan waa hunda guttate hin jiru. Yoo Gama tokkoon laafee ummataaf bilisummaa irraa boodaa kennes, gama…

2 weeks ago

Midhaan nuti soorannu haala kamiin garaa keessatti daakkama?

Qaamni ilma namaa guutuun walitti hidhata qaba. Inni tokko isa kaanitti irkatee jiraata. Kanaaf ammoo qindoominni Rabbiin keenya isaan jidduu…

2 weeks ago

Qileen Garba Kanaa Finfinnee irraa hanga mooyyalee caalaa dheerata: Tafakkur-Garba Hindii

Hedduun keenya Mana Barnootaa keessatti waahee garba guddaa Hindii barannee jirra. Garbi guddaan hindii kun maal akka fakkaatu tafakkurtanii beeytuu?…

2 weeks ago

Wanti Qur’aanni Dubbate, kan Saayinsiin hin mirkaneessin jiraa?

Gaafataa: Akkam ooltan, hundi keessan. Maqaan kiyya Aadatiyaa jedhama. Channaayitti barataa Injiinariingii waggaa xumuraati. Hordofaa amantii Hinduus tahu, gaafii islaamummaan…

2 weeks ago

Telefoona birrii 400,000tti gurguramaa ture

Addunyaa har’raa keessatti wanti hundi smartphone ykn telephone harkaatiin dalagamutti jira. Smart phone Teknoolojii namni hundi of harkaa qabuu fi…

2 weeks ago

Gaara kanarra guyyuu ni rooba. Tafakkur-Rooba

Roobni rahmata Rabbiin uumama dachii tanarra jiru cufaaf oole keessaa isa tokko. Rooba malee biqiltoonni hin biqilan. Rooba malee laggeen…

2 weeks ago

Harree Bosonaa Beeytuu? Tafakkur-Kiang

Uumamni kun sanyii harreeti. Sanyii harree keessaallee harreediidoo Eeshiyaa jedhamuudhaan beekkama. Qubsumni uumama kanaatis biyyoota gaara Himaaliyaatiin daangeeffaman, kanneen akka…

2 weeks ago

Namni eega du’ee booda irra deebi’ee dhalataa? Dr. Zaakir Naayik

Gaafattuu: Assalaamu Aleeykum Hundi keessan. Maqaan kiyya Sireeyvatii jedhama. Zaakir an haalaan si dinqisiifadha.  Haasawa kee mata duree Islaamummaa fi…

2 weeks ago