Fayyaa

 • Fayyaa
 • Og-Barruu
 • Saayinsiif Teknoolojii

PUBG hin taphatinaa!

PUBG'n (PlayerUnknown's Battlegrounds) geema mobaayila irratti fe'amu yoo tahu, ijoolleen teenya hedduun jaalala Geema PUBG kana akka qaban argine, keessumattu…

2 months ago
 • Akhlaaqa
 • Fayyaa
 • Ibaadaa
 • Og-Barruu

Waan balaa nurraa fageessee badhaadhinatti nu geysu beytuu?

Wantoota gammachuu fi Rizqii fidan keessaa tokko, harka qalleeyyii gargaaruudha. Waanuma qabduun tirsitee isaanif if gad qabuudha. Nama miidhame(Zallamame) cinaa…

4 months ago
 • Fayyaa

Waa’ee Coronavirus fi COVID-19 Lakk. 3

Dr. Nuredin Luke VII. Ka'umsi vaayirasii kanaa maaliidha/eessaa ka'ee? * Dhukkubni VaayirasiiKoronaa yeroo ammaa muldhachaa jiru (COVID-19) kun biyya Chaayinaa,…

5 months ago
 • Fayyaa

Waa’ee Coronavirus fi COVID-19  Lakk. 2

Dr. Nuredin Luke irraa IV. Namni tokko vaayirasichaaf erga saaxilamee turtii yeroo hangamii booda mallattoo dhukkubaa muldhisuu eegala? Namni tokko…

5 months ago
 • Fayyaa
 • Og-Barruu

Waa’ee Coronavirus fi COVID-19

Qophii Dr. Nuredin Luke I. Coronavirus (KoronaaVaayirasiin) maaliidha? KoronaaVaayirasiin gartuu vaayirasii keessaa tokko ta'ee irra jireessaan sirna hargansuu namaa kan…

5 months ago
 • Fayyaa
 • Saayinsiif Teknoolojii

Koroonaa-vaayras irraa hubannoof

Akkuma beekkamu, dhukkubni Koroonaa-vaayras jalqaba biyya Chaaynaatti mul'ate. Tohannoo mootummaa Chaaynaa ala tahuun biyyoota Addunyaaw 60 ol gahuun isaa ifa.…

5 months ago
 • Eeshiyaa
 • Fayyaa
 • Odeeyfannoo

Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa tamsa’ini dhibee Vayirasii Koroonaa Sadarkaa yaaddeessaa irra gahuu akeekkachiise

Daayrektarri Dhaabbata Fayyaa Addunyaa Dr. Tedroos Adihanom ibsa Khamiisa har’aa kenneen, biyyoonni Addunyaa tamsa’ina Vayirasicha ittisuudhaaf hatattamaan tarkaanfii cimaa yoo…

6 months ago
 • Eeshiyaa
 • Fayyaa
 • Odeeyfannoo

Dhibeen Vaayirasii Koronaa jedhamuun daddarbu guutuu addunyaa keessatti saffisaan babal’ataa jiraatuu ibsame

Dhibeen Vaayrasii Koronaa jedhamuun nama irra namatti darbu, hanga ammaa lammiilee Chaayinaa 1300 ol kan qabate yoo tahu, ogeeyyota fayyaa…

7 months ago
 • Fayyaa
 • Odeeyfannoo
 • Og-Barruu

Hadiisa 10 qabeenya Umamaa fi kunuunsa Naannoo Ilaalchisee

Qophii: Abbaas Ibnul Islam Wantoota Yeroo ammaa Addunyaa Cinqaa jiru keessaa tokko haphachuu qabeenya uumamaa fi faalama qilleensaati. Sabaaba faalama…

1 year ago
 • Fayyaa
 • Og-Barruu

Namni tokko nama biraatiif dhiiga kennu ykn fudhatuuf gosa dhiigaa kamtu kamiif taha?

Namni dhigni isaa A+ tahe ➖A+, AB+ kennu danda’a. ➖ A+, A-, O+, O- irraa immoo fudhatuu ni danda’a  …

2 years ago