Fayyaa

  • Eeshiyaa
  • Fayyaa
  • Odeeyfannoo

Dhibeen Vaayirasii Koronaa jedhamuun daddarbu guutuu addunyaa keessatti saffisaan babal’ataa jiraatuu ibsame

Dhibeen Vaayrasii Koronaa jedhamuun nama irra namatti darbu, hanga ammaa lammiilee Chaayinaa 1300 ol kan qabate yoo tahu, ogeeyyota fayyaa…

3 weeks ago
  • Fayyaa
  • Odeeyfannoo
  • Og-Barruu

Hadiisa 10 qabeenya Umamaa fi kunuunsa Naannoo Ilaalchisee

Qophii: Abbaas Ibnul Islam Wantoota Yeroo ammaa Addunyaa Cinqaa jiru keessaa tokko haphachuu qabeenya uumamaa fi faalama qilleensaati. Sabaaba faalama…

7 months ago
  • Fayyaa
  • Og-Barruu

Namni tokko nama biraatiif dhiiga kennu ykn fudhatuuf gosa dhiigaa kamtu kamiif taha?

Namni dhigni isaa A+ tahe ➖A+, AB+ kennu danda’a. ➖ A+, A-, O+, O- irraa immoo fudhatuu ni danda’a  …

2 years ago