Fayyaa

  • Fayyaa
  • Odeeyfannoo
  • Og-Barruu

Hadiisa 10 qabeenya Umamaa fi kunuunsa Naannoo Ilaalchisee

Qophii: Abbaas Ibnul Islam Wantoota Yeroo ammaa Addunyaa Cinqaa jiru keessaa tokko haphachuu qabeenya uumamaa fi faalama qilleensaati. Sabaaba faalama…

6 months ago
  • Fayyaa
  • Og-Barruu

Namni tokko nama biraatiif dhiiga kennu ykn fudhatuuf gosa dhiigaa kamtu kamiif taha?

Namni dhigni isaa A+ tahe ➖A+, AB+ kennu danda’a. ➖ A+, A-, O+, O- irraa immoo fudhatuu ni danda’a  …

1 year ago