Deemsa Dachii

Wantoota Rabbiin uume kan ilmi namaa bira gahuu dandahe xiinxalliin laallee, dandeeytii Rabbii guddaa tafakurra.

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Balaa Makiinaa

Teknolojii addunyaan tun argattee irraa fayyadamaa jirtu keessaa tokko makiinaadha. Makiinaan ilma namaatiif…

- Advertisement -

Amantii Dhugaa

Akkuma bifti namaa gaaraa garummaa qabu, haalaafi amalli namaatis wal dhaba. Amantiifi ideology namaatis adda

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -