- Advertisement -

- Advertisement -

Maqaa fii Qaama

Dachii tanarra wanti jiru hundi isaatuu maqaa fi amala mataa isaa qaba. Akkasumas wantoonni dachii tanaan  ala…

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Salaata

Salaatni ibaadaa muslimni tokko nama muslima hin tahin irraa adda ittiin ta’u. Salaataan malee namni tokko muslima…