Seenaa

Og-barruu seenaa Addunyaa

 • Og-Barruu
 • Seenaa

Seenaarraa haa barannu

Qophii: Abu Ibtisam Rabbi (SW) ergamtoota garagaraa gara dachii kanaa ergee, dhaamsa qajeelaa akka nu biraan gahan taasiseera. Ergamtootaa fi…

2 months ago
 • Odeeyfannoo Biyyaa
 • Seenaa

Sagantaan Eebba Kitaaba Seenaa Shanan Gibee geggeeffamaa jira

Kitaabni Seenaa Shanan Gibee jedhu kan Injineer Ustaaz Gaalii Abbaabooriin qophaa'e Sabtii har'aa, magaalaa Jimmma galma Yunivarsitii Jimmaa keessatti haala…

4 months ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Kallattii Islaamni Itoophiyaa keessa Babal’ate

©Ustaaz Gaalii Abbaaboor Kutaa 3ffaa Gahee godaansi booda sahaabaa Islaama babal’isuu keessatti qabu Booda sahaabotaatii godaantonni Muslimootaa biyya kana irratti…

12 months ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Kallattii islaamni Itoophiyaa keessa Babal’ateefi mootummaa Islaamaa ijaare

©Ustaaz Gaalii Abbaaboor Kutaa 2ffaa Ashaaraa godaansa sahaabaa kan jalqabaafi lammataa Biyyi Habashaa yeroo dachiin Arabaa Muslimoota irratti dhiphattee of…

12 months ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Kallattii Islaamni Itoophiyaa keessa babal’ateefi Mootummaan Islaamaa Hundeeffame

©Ustaaz Gaalii Abbaaboor Kutaa 1ffaa Akka Seenessitoonniifi Qo`attoonni walii galanitti Islaamni baha Afrikaa hundaafi Habashaa keessa karaa nageenyaatiin seenuudhaan baballateera.…

12 months ago
 • Kuusaa
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Seenaa Jireenyaa Aalima guddaa Dr. Abdulshakuur Muhammad Gabaabinaan

Dr. Abdulshakuur Godina Baalee aanaa Agaarfaa ganda Amaalammaatti jedhamutti bara 1934 ALI dhalatan. Achuma dhaloota isaanii aanaa Agaarfaa ganda Amaallamaatti,…

12 months ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Luqmaan Al Hakiim, Akkamitti Hakiima Ta’e?

Akkamitti Hakiima taate(hayyummaa arkatte)? Ja'ani Luqmaan al Hakiim gaafatan. "Dhugaan dubbadha! Amaanaan eega! Maalaaya'nii(waan bu'aa hin qabne) irraahin fagaadha." Ja'e.…

2 years ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Aangoo fi Qabeenya

Aangoofi qabeenya Rabbiin nama barbaadeef kenna. Nama barbaade ammoo ni dhoowwata. Madaallii ilma namaatiin olitti kun waan Rabbiin beekkumsaafi dandeytii…

2 years ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Bulchinsa Gaarii (Good Governance) Umar Ibnal Khaxxab

Yeroon yeroo Amiirri Mu'mintootaa Umar Ibnul Khaxxaab bulchaa ture sani. Dubartiin Masrii takka bulchaa Masrii(kan yeroo san Umar bakka bu'ee…

2 years ago
 • Afrikaa
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Soreessa Adduunyaa Jarraa 14ffaa

Yeroo ammaa kanatti Sooreyyii irraa yoo dubbatamu wanti sammuu keenya keessa dhufu, dureeyyii Addunyaa akka Bernard Arnault, Bil geet, Warren…

2 years ago