Seenaa

Og-barruu seenaa Addunyaa

 • Odeeyfannoo Biyyaa
 • Seenaa

Sagantaan Eebba Kitaaba Seenaa Shanan Gibee geggeeffamaa jira

Kitaabni Seenaa Shanan Gibee jedhu kan Injineer Ustaaz Gaalii Abbaabooriin qophaa'e Sabtii har'aa, magaalaa Jimmma galma Yunivarsitii Jimmaa keessatti haala…

2 weeks ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Kallattii Islaamni Itoophiyaa keessa Babal’ate

©Ustaaz Gaalii Abbaaboor Kutaa 3ffaa Gahee godaansi booda sahaabaa Islaama babal’isuu keessatti qabu Booda sahaabotaatii godaantonni Muslimootaa biyya kana irratti…

8 months ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Kallattii islaamni Itoophiyaa keessa Babal’ateefi mootummaa Islaamaa ijaare

©Ustaaz Gaalii Abbaaboor Kutaa 2ffaa Ashaaraa godaansa sahaabaa kan jalqabaafi lammataa Biyyi Habashaa yeroo dachiin Arabaa Muslimoota irratti dhiphattee of…

8 months ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Kallattii Islaamni Itoophiyaa keessa babal’ateefi Mootummaan Islaamaa Hundeeffame

©Ustaaz Gaalii Abbaaboor Kutaa 1ffaa Akka Seenessitoonniifi Qo`attoonni walii galanitti Islaamni baha Afrikaa hundaafi Habashaa keessa karaa nageenyaatiin seenuudhaan baballateera.…

8 months ago
 • Kuusaa
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Seenaa Jireenyaa Aalima guddaa Dr. Abdulshakuur Muhammad Gabaabinaan

Dr. Abdulshakuur Godina Baalee aanaa Agaarfaa ganda Amaalammaatti jedhamutti bara 1934 ALI dhalatan. Achuma dhaloota isaanii aanaa Agaarfaa ganda Amaallamaatti,…

8 months ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Luqmaan Al Hakiim, Akkamitti Hakiima Ta’e?

Akkamitti Hakiima taate(hayyummaa arkatte)? Ja'ani Luqmaan al Hakiim gaafatan. "Dhugaan dubbadha! Amaanaan eega! Maalaaya'nii(waan bu'aa hin qabne) irraahin fagaadha." Ja'e.…

1 year ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Aangoo fi Qabeenya

Aangoofi qabeenya Rabbiin nama barbaadeef kenna. Nama barbaade ammoo ni dhoowwata. Madaallii ilma namaatiin olitti kun waan Rabbiin beekkumsaafi dandeytii…

1 year ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Bulchinsa Gaarii (Good Governance) Umar Ibnal Khaxxab

Yeroon yeroo Amiirri Mu'mintootaa Umar Ibnul Khaxxaab bulchaa ture sani. Dubartiin Masrii takka bulchaa Masrii(kan yeroo san Umar bakka bu'ee…

1 year ago
 • Afrikaa
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Soreessa Adduunyaa Jarraa 14ffaa

Yeroo ammaa kanatti Sooreyyii irraa yoo dubbatamu wanti sammuu keenya keessa dhufu, dureeyyii Addunyaa akka Bernard Arnault, Bil geet, Warren…

1 year ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Dubbiin Awwaannisaa Qur’aana keessatti ibsamtee?

Yeroo ammaa kana biyya keenya iddoo gara garaatti hoomaan Awwaanisaa oomisha qotee bulaa barbadeesutti jira. Miidhaan balleysee, miidhaa hamaatu oomisha…

1 year ago