Seenaa

Og-barruu seenaa Addunyaa

 • Og-Barruu
 • Seenaa

Luqmaan Al Hakiim, Akkamitti Hakiima Ta’e?

Akkamitti Hakiima taate(hayyummaa arkatte)? Ja'ani Luqmaan al Hakiim gaafatan. "Dhugaan dubbadha! Amaanaan eega! Maalaaya'nii(waan bu'aa hin qabne) irraahin fagaadha." Ja'e.…

6 months ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Aangoo fi Qabeenya

Aangoofi qabeenya Rabbiin nama barbaadeef kenna. Nama barbaade ammoo ni dhoowwata. Madaallii ilma namaatiin olitti kun waan Rabbiin beekkumsaafi dandeytii…

6 months ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Bulchinsa Gaarii (Good Governance) Umar Ibnal Khaxxab

Yeroon yeroo Amiirri Mu'mintootaa Umar Ibnul Khaxxaab bulchaa ture sani. Dubartiin Masrii takka bulchaa Masrii(kan yeroo san Umar bakka bu'ee…

6 months ago
 • Afrikaa
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Soreessa Adduunyaa Jarraa 14ffaa

Yeroo ammaa kanatti Sooreyyii irraa yoo dubbatamu wanti sammuu keenya keessa dhufu, dureeyyii Addunyaa akka Bernard Arnault, Bil geet, Warren…

7 months ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Dubbiin Awwaannisaa Qur’aana keessatti ibsamtee?

Yeroo ammaa kana biyya keenya iddoo gara garaatti hoomaan Awwaanisaa oomisha qotee bulaa barbadeesutti jira. Miidhaan balleysee, miidhaa hamaatu oomisha…

7 months ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Sheekh Muhammad Amiin Al-Karroo Rabbi rahmata haa godhuuf.

Sheekh Muhammad Amiin Abdullaahi Oromticha. Oromticha maqaa je’u anaa miti kan itti ide’e Sheekni Kitaaba Isaa hundarratti (Al-Oromii) Oromticha jechuun…

7 months ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Umar bin al Khaxxaab Taatee addaa!

Jaafar Beyaan Gaafa Sahaabtichi colleen Umar ilmi Khaxxaab duree Muslimootaa ture san, bakka qabeenyi Muslimootaa itti walitti qabamurraa gaalli takka…

7 months ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Umar bin Al-Khaxxaab yoom rafa?

Gaafa tokko Mu’awiyaa binu Khudeeyji biyya Misraa irraa injifannoo Iskandariyaatti argatan itti gabaasuuf Madiinaa dhufe. Hoggaa inni masjida ol seene…

7 months ago
 • Seenaa

Ramadaana 17 fi Injifannoo lola Badri.

Qophii : Abbaas Ibnul IslamI slaamummaa keessatti baatiin Ramadaana baatiiwwan biroo caalaa Muslimoota biratti baatii jabaadha. Baatii kana keessa dalagaawwan…

1 year ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Masjiidal Aqsaa Kutaa 8ffaa

Hooggantoonni Salahaddiiniin bakka bu’an, dachii Shaam, Misraa fi iiraaq bulchuuf tattaaffii godhanii jiru. Haa tahu malee dachii bal’aa san akka…

2 years ago