Seenaa

 • Og-Barruu
 • Seenaa

Masjiidal Aqsaa Kutaa 6ffaa

Waraanni Masqalaa bakka Assafuuriyaa je’amtu eega qubateen booda, walmormii mootota isaanii jiddutti godhameen gara waraana Salaahaddiin imaluu murteessan. Kun garuu…

2 years ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Masjiid Al-Aqsaa Kutaa 1ffaa

Qophii: Abuu Ibtisaam

2 years ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Toltuu dalagdu sumaafi. Hamtuu dalagdus sumatti deebiti.

© Abu Ibtisam Dubartiin takka ganama hunda maatii isiitiif daabboo dalagdi. Daabboo tokko ammoo rakkataa karaa irra deemuuf jettee tolchiti.…

2 years ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Harree harkisuun jalqabe!

Biyyi Andaluus Mootummaa Umawiyyaatin gaafa bultu qissaan tun argamte. Waahiloota sadiihitu ture magaaloota Andaluusirraa takka kheeysatti. Sadeenuu Harreen meeshaa magaalaa…

2 years ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Masjiid Al-Aqsaa kutaa 5ffaa

Muslimoonni tokkoomanii kaayyoo tokkoon eega sochii eegalanii booda, jidduu irratti rakkinni jabaan tokko mudate. Rakkinni kunis ummata Muslimaa diiguudhaaf karaa…

2 years ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Masjiid Al-Aqsaa kutaa 4ffaa

Bara 1127tti, Imaaduddiin Zankii hoogganaa Moosul godhamee muudame. Imaaduddiin kaayyoo tokko qabatee lafaa ka’e. Waraana Masqalaa dachii muslimotaa keessaa qulqulleessee…

2 years ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Masjiidal Aqsaa Kutaa 3ffaa

Waraanni Masqalaa eega Magaalaa Al Quds harkatti galafateen booda,  guyyoota kudhaniif walitti aansee ajjeechaa garajabeenyaa raawwate. Muslimoonni kumaatamaan lakkaawaman magaalaa…

2 years ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Masjiidal Aqsaa Kutaa 2ffaa

Seenaa kana dubbisuu eegaluu keetiin duratti, seenaa kutaa1ffaa dubbisuu kee mirkaneeyfadhu! Kutaa dabre keessatti waa’ee ijaarsa Masjiidal Aqsaa gabaabinaan ilaallee jira. Naannoon…

2 years ago