Seenaa

 • Og-Barruu
 • Seenaa

Umar bin al Khaxxaab Taatee addaa!

Jaafar Beyaan Gaafa Sahaabtichi colleen Umar ilmi Khaxxaab duree Muslimootaa ture san, bakka qabeenyi Muslimootaa itti walitti qabamurraa gaalli takka…

8 months ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Umar bin Al-Khaxxaab yoom rafa?

Gaafa tokko Mu’awiyaa binu Khudeeyji biyya Misraa irraa injifannoo Iskandariyaatti argatan itti gabaasuuf Madiinaa dhufe. Hoggaa inni masjida ol seene…

8 months ago
 • Seenaa

Ramadaana 17 fi Injifannoo lola Badri.

Qophii : Abbaas Ibnul IslamI slaamummaa keessatti baatiin Ramadaana baatiiwwan biroo caalaa Muslimoota biratti baatii jabaadha. Baatii kana keessa dalagaawwan…

1 year ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Masjiidal Aqsaa Kutaa 8ffaa

Hooggantoonni Salahaddiiniin bakka bu’an, dachii Shaam, Misraa fi iiraaq bulchuuf tattaaffii godhanii jiru. Haa tahu malee dachii bal’aa san akka…

2 years ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Masjiidal Aqsaa Kutaa 6ffaa

Waraanni Masqalaa bakka Assafuuriyaa je’amtu eega qubateen booda, walmormii mootota isaanii jiddutti godhameen gara waraana Salaahaddiin imaluu murteessan. Kun garuu…

2 years ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Masjiid Al-Aqsaa Kutaa 1ffaa

Qophii: Abuu Ibtisaam

2 years ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Toltuu dalagdu sumaafi. Hamtuu dalagdus sumatti deebiti.

© Abu Ibtisam Dubartiin takka ganama hunda maatii isiitiif daabboo dalagdi. Daabboo tokko ammoo rakkataa karaa irra deemuuf jettee tolchiti.…

2 years ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Harree harkisuun jalqabe!

Biyyi Andaluus Mootummaa Umawiyyaatin gaafa bultu qissaan tun argamte. Waahiloota sadiihitu ture magaaloota Andaluusirraa takka kheeysatti. Sadeenuu Harreen meeshaa magaalaa…

2 years ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Masjiid Al-Aqsaa kutaa 5ffaa

Muslimoonni tokkoomanii kaayyoo tokkoon eega sochii eegalanii booda, jidduu irratti rakkinni jabaan tokko mudate. Rakkinni kunis ummata Muslimaa diiguudhaaf karaa…

3 years ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Masjiid Al-Aqsaa kutaa 4ffaa

Bara 1127tti, Imaaduddiin Zankii hoogganaa Moosul godhamee muudame. Imaaduddiin kaayyoo tokko qabatee lafaa ka’e. Waraana Masqalaa dachii muslimotaa keessaa qulqulleessee…

3 years ago