Rabbiin (SW) dachii tana keessatti haala qilleensaa garagaraa uume. Qilleensi naannoo garii qabbanaawaa yoo ta’u, gariin ammoo oowwi isaa daangaa dabra. Haalli qilleensaa naannoo garii sanyii midhaanii garagaraa biqilcha. Gariin ammoo kudraa fi muduraalee qofaaf mijaawa. Dachiin goggogaan waan
Guutuu Dubbisi...

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Aye Aye

Akkuma beekamu bosona keessa uumama ajaa’ibaa heddutu argama. Bosona Madagaaskar keessattis uumama addaa halkan

- Advertisement -

- Advertisement -

Walrus

Uumamni Walrus (Waalras) jedhamu kun naannoo bishaan qabbanaawaa keessatti argama. Waalras bineensa Siil jedhamuun

- Advertisement -