Tafakkur

Tafakkur

Kutaa kana keeysatti uumamaalee Rabbiin guddaan uumee addunyaa tana ittiin guute waliin tafakkurra.

 • Tafakkur

Al-Khaaliq:-Rabbii Waan hunda dhabama irraa uume/tolchee argamsiise

Wantoota hundaa kan uumee Rabbii tokkicha. Wantoonni naannoo keenyatti arginu hundi gara Khaaliqaa (Uumaa) akeeku. “Ani mataa kootin of uumuu…

2 months ago
 • Tafakkur

KOROONAA MASJIDA CUFAA EENYUU YAADE?

KOROONAAN MASJIDA CUFAA EENYU YAADE   Duniyaa Rabbiin hoggaa ibsu: Qananii gabaabduu, tapha, tapha ittiin dagaman, bareedina yeroo, dhaaddannaa, wal…

1 year ago
 • NHTV
 • Tafakkur

Platypus, Bineensa Uumama Addaa Qabu.

Uumamni kun uumama ajaa’ibaati. Yoo fagoo laalan uumama gosa sadih irraa waan ijaarame fakkaata malee, bineensa tokko hin fakkaatu. Qaama…

3 years ago
 • NHTV
 • Tafakkur

Bison (Baaysan) Gafarsa Ameerikaa

Waahee uumama kanaa Viidiyoo kanarraa daawwadhu Uumamni kun Biyyoota Ameerikaa Kaabaa keessatti argama. Sababa kanaafis gafarsa Ameerikaa jedhanii waaman. Baaysan…

3 years ago
 • Tafakkur

Pelikaan(Pelican)

Allaattiin kun Pelikaan(Pelican) jedhama. Uumamni kun Ardii Antarkitikaa yoo taate malee, Ardiiwwan hafan hunda keessatti ni argama. Sanyiin uumama kanaatis…

3 years ago
 • Og-Barruu
 • Tafakkur

Iguwaanaa (Iguwaanaa), Sanyii Lootuu Ajaa’ibaa

Uumamni kun sanyii lootuu keessaa isa tokko yoo ta’u, guddina qaamaatiinis lootuuwwan gurguddaa keessatti ramadama. Qophii hardhaa kana keessatti, uumama…

3 years ago
 • Og-Barruu
 • Tafakkur

Baarakudaa, Qurxummii Ilkaan Qaraa

Dachiin irra jiraannu tun harka dhibba keessaa harki 75 bishaaniin uwwifamee jira. haaluma kanaan baay’ini lubbu qabeeyyii bishaan keessa jiraniitis,…

3 years ago
 • Og-Barruu
 • Tafakkur

Avocet (Avoset), Allaattii Ajaa’ibaa

Uumamni har’a isiniif dhiheessu, uumama Rabbiin xiyyeeffannaa guddaan akka ilaallu nutti hime keessaa isa tokko. Rabbiin guddaan Suuratul Nahl, Suuraa…

3 years ago
 • NHTV
 • Tafakkur

Waan Garaa Ilma Namaa Keeysatti Dalagamu

waan ilmi namaa hundi haala salphaan rakkoo takka malee raawwachuu danda’u keessaa inni tokko nyaata alanfatee liqimsuu dha.  Midhaan alanfatanii…

3 years ago
 • NHTV
 • Tafakkur

Maqaa fii Qaama

Dachii tanarra wanti jiru hundi isaatuu maqaa fi amala mataa isaa qaba. Akkasumas wantoonni dachii tanaan  ala jiranis maqaa fi…

3 years ago