Tafakkur

 • NHTV
 • Tafakkur

Waa Argamsiisuu Ykn Kalaquu

Addunyaa tanarra carraalee heddutu jira. Carraa nuti lakkoofnee xumuru hin dandeenye. Uumamni dachii tanarra jiru ammoo tokkoon isaallee mudaa hin…

2 years ago
 • NHTV
 • Tafakkur

Wanti Akka Tasaa Uumame Hin Jiru!

Wanti akka tasaa argame hin jiru. Uumamni Hundi isaatuu Dizaayin godhamee lafa kaayame. Harki keenya harka keenya. Harki uumama biraa…

2 years ago
 • NHTV
 • Tafakkur

Addunyaan tun akkamitti uumamte?

Warri amantii hin qabne,  hawaan tun akka tasaa uumamte jedhan. “Addunyaa tanarra dur dhoohinsa guddaa Big Bang jedhamutu ture. Innis…

2 years ago
 • Tafakkur

Yaak; Gafarsa Eeshiyaa

Bineensi har’a daawwachuuf deemnu kun loon biyya keenyatti argamuun kan wal fakkaatu yoo ta’u, Maqaan isaa Yaak jedhama. Dabalataanis maqaa…

2 years ago
 • Tafakkur

Tuwaataraa (Bineensa Ija Sadihii)

Bineensi kun Tuatara jedhama. Tuataran sanyii lootuu biyya Niiwziilaand keessatti qofa argamuudha. Ardii Niiwziilaand irra dur hantuutni hin waan hin…

2 years ago
 • Tafakkur

Jarboowaa

Uumamni kun Jarboowaa jedhama. Uumamni kun sanyiiwwan garagaraa 30 ol qaba. Qubsumni uumama kanaatis naannoowan gammoojjii Afriikaa Kaabaa fi Eeshiyaati.…

2 years ago
 • Tafakkur

Haag Fiish

Qaamman bishaanii keessa gad fagaannee yoo deemne, uumamaalee ajaa’ibaa heddu argina. Uumamaaleen  akkaan sodaachisaa fi haalli isaa hundi namaa hin…

3 years ago
 • Tafakkur

Binturoong

BINTUROONG Binturong bineensota akka Mongoose, Fossa, xirinyii fi Genets jedhamiin waliin walitti dhiheenya qaba. Uumamni kun maqaa Bearcat jedhamuunis ni…

3 years ago
 • Tafakkur

Baawobaab

MUKA KANA BEEYTUU? Sanyiin Muka kanaa sagaltu jira. Inni jahaa Maadaagaaskaar qofa keessatti argama. Lama dachii Afriikaa Kibbaa fi Arabiyaa…

3 years ago
 • Tafakkur

Istiingrey

STINGRAY Uumamni kun Stingray jedhama. Stingray Sanyii qurxummiiti. Qaamni uumama kanaatis kan ajaa’ibaati. Qaamni isaa akka eelee biddeenaa ykn ammoo akka sahanii…

3 years ago