Saayinsiif Teknoolojii

  • Saayinsiif Teknoolojii

Telefoona Foolii Fuunfatu.

Jawwaalli Kun KAT S61 jedhama. namoota Konistraakshiina ykn Ijaarsa adda addaa keessa hojjataniif qophaahe. Bakka hojiitti akka tasaa yoo keemikaalli…

2 years ago
  • Og-Barruu
  • Saayinsiif Teknoolojii

Makiinaa Shofeera Malee Deemtu

Amma booda Shofeerri gursaa buleefii shofeerri machaawes yaaddoo takka malee makiinaa oofuuf deema. Konkolaataan kun Self Driving Car jedhama. Self-Driving…

2 years ago
  • Saayinsiif Teknoolojii

Earphone Afaan Namaa Hiiku

Kaampaaniin Google Earphone Ajaa'ibaa tokko hojjate. Earphone Bluutuuzaan dalagu kun, Afaan 40 hiikuu dandaha. kanaafuu namni Afaan ingiliffaa beeku, nama…

2 years ago
  • Saayinsiif Teknoolojii

Tile (Meeshaa Furtuu namaa barbaadu)

Telefoona keenya yoo mana keeysatti bakka keenne dhabne, telefoona nama birootiin itti bilbillee yoo inni yaame barbaannee argina. furtuun yoo…

2 years ago
  • Saayinsiif Teknoolojii

Toyotan Bara 2022 Konkolaataa Ajaa’ibaa hojjachuuf deema jedhe.

Makiinaan socho'uudhaaf gaaza barbaada. yeroo dhihoo asitti ammoo, makiinaawwan humna elektriikaatiin hojjatanis oomishamutti jiru. garuu rakkoon makiinaa elektriikaa baatrii isaati.…

2 years ago
  • Saayinsiif Teknoolojii

Roobootiin akkamitti Namaan haasawa?

Sa’udiin Addunyaa irratti yeroo jalqabatiif Robootiif lammummaa kennite. Kora Investimentii magaalaa Riyaad keessatti qophaaye irratti Robotiin namaan walii waliigaltu, ummatatti…

2 years ago