Advertisements
Koroonaa
Trending

Dhukkuba Vayirasii Koroonaa

coronavirus all the latest updates

​​Dhibeen Vaayirasii Koronaa jedhamuun daddarbu guutuu addunyaa keessatti saffisaan babal’ataa jira. Odeeyfannoo haaraya waahee dhukkuba kanaa hordofaa isinii gabaasna.

February 19, 2020

Namni du’e 2000 ol
Namni Dhukkubaan Qabame 75,000 ol

February 15, 2020

Namni du’e 1500 ol
Namni Dhukkubaan Qabame 67,000 ol

February 14, 2020

Namni du’e 1480 ol
Namni Dhukkubaan Qabame 64,000 ol

February 13, 2020

Namni du’e 1300 ol
Namni Dhukkubaan Qabame 60,000 ol

 

February 6, 2020

Namni du’e 563
Namni Dhukkubaan Qabame 28,018

 

Namoonni dhiheenya kana mallattoon dhibee Koronaa irratti argamuun shakkaman Vaayirasicha irraa bilisa tahuu ibsame

January 30, 2020

Qondaaltonni ministeera fayyaa Ityoophiyaa Kiibxata dabre ibsa kennaniin, barataa lammii Ityoophiyaa Chaayinaa irraa deebi’e tokko irratti mallattoo mulidhateen wal qabatee hiriyyoota isaa kanneen biroo 2 waliin hordoffiin fayyaa godhamaafii jira jedhan. Dabaltaanis lammii Chaayinaa tokkos addatti hordoffiin fayyaa kan godhamaafii jiru yoo tahu, samudni namoota afran irraa fuudhatame qorannoo dabalataatiif gara Afrikaa Kibbaatti kan ergame tahuus beeksisan.
Ministeerri Fayyaa Ityoophiyaa ibsa guyyaa har’aa baaseen akka beeksisetti ammoo, bu’aan qorannaan samuudaa Afrikaa Kibbaatti ergamee turee deebi’uu ibse. Haaluma kanaan namoonni afranuu vaayrasicha irraa bilisa ta’uu isaanii mirkanaahuu odeeyfannoon ni addeessa.
Dhibeen Vaayrasii Koronaa jedhamuun nama irra namatti darbu, hanga ammaa lammiilee Chaayinaa 7800 ol kan qabate yoo tahu, lakkoofsi namoota biyyattii keessatti dhibee kanaan du’anii ammoo 170 akka gahe mootummaan biyyattii beeksise. Vaayirasichi yeroo ammaa Kutaalee Chaayinaa hunda keessatti akka babal’ateefi, lakkoofsi namoota haarayatti qabamaniitis ammas kan hin hir’atin tahuu gabaafame.
Kanuma hordofuun biyyoonni heddu lammiilee isaanii Chaayinaa keessaa baasuuf carraaqaa jiran. Haaluma wal fakkaatuun Kaampaaniwwan daldalaa Idil addunyaa heddu waajjiraalee fi Wiirtuulee daldalaa Chaayinaa keessaa qaban kan cufaa jiran tahuu odeeyfannoon ni mul’isa. Dabalataanis Kaambaaniiwwan Xiyyaaraa imala gara Chaayinaa addaan kutaa jiran.
Vayirasiin jalqaba Chaayinaa keessatti argame kun yeroo ammaa guutuu addunyaa keessatti babal’ataa jira. Haaluma kanaan hanga ammaatti Chaayinaan alatti Vaayirasichi gara biyyoota 17 ol kan seene tahuu gabaafame.

Namoonni Vaayirasichi irratti argame hundinuu kanneen dhiheenya Chaayinaa irraa deebi’an tahuu gabaafame. Mootummaan Jaappaan ammoo Vayirasichi lammiilee isaa 7 irratti argamuu ibsuun, isaan keessaa namni tokko gonkuma gara Chaayinaa kan hin imalin tahuu beeksise.

Breaking News: Namoonni dhibee Vayirasii Koronaatiin qabaman Ityoophiyaa keessatti argamuu gabaafame.

January 28, 2020

Gaazexaan Capital jedhamu Itti aantuu Ministeera Fayyaa Ityoophiyaa Dr. Liyaa Taaddase eeruun akka gabaasetti, sakatta’iinsa fayyaa keellaa buufata xiyyaara Boolee keessatti godhameen Vaayirasichi namoota sadi irratti kan argame tahuu ibsame.

Haaluma kanaan namoota dhibee kanaan qabaman yaaluudhaaf Hospitaala Phaawloos keessatti qophiin bal’aan godhamaa jiraatuu odeeyfannoon ni addeessa.

Dhibeen Vaayrasii Koronaa jedhamuun nama irra namatti darbu, hanga ammaa lammiilee Chaayinaa 4500 ol kan qabate yoo tahu, ogeeyyota fayyaa dabalatee namoonni 106 dhibee kanaan du’uu mootummaan biyyattii beeksise.

Vayirasiin jalqaba Chaayinaa keessatti argame kun yeroo ammaa guutuu addunyaa keessatti babal’ataa jira. Haaluma kanaan hanga ammaatti biyyoota namoonni Vaayirasii kanaa qabaman argamuu ibsan jidduu, Ameerikaa, Kaanaadaa, Awustraaliyaa, Faransaay, Maleezhiyaa, Taaywaan, Jaappaan fi Neeppaal keessatti argamu. Namoonni Vaayirasichi irratti argame hundinuu kanneen dhiheenya Chaayinaa irraa deebi’an tahuu gabaafame.

 

Dhibeen Vaayirasii Koronaa jedhamuun daddarbu guutuu addunyaa keessatti saffisaan babal’ataa jiraatuu ibsame
January 25, 2020

Dhibeen Vaayrasii Koronaa jedhamuun nama irra namatti darbu, hanga ammaa lammiilee Chaayinaa 1300 ol kan qabate yoo tahu, ogeeyyota fayyaa dabalatee namoonni 41 dhibee kanaan du’uu mootummaan biyyattii beeksise. Kanuma hordofuun Vayirasii saffisaan tatamsa’aa jiru kana too’achuuf, mootummaan Chaayinaa imala gara magaalota 18 olitti godhamu ugguree jira. Haaluma kanaan magaalota ummanni miiliyoona 56 ol keessa jiraatu kanneen seenuu fi bahuunis dhoorkamee jira.

Dabalataanis Chaayinaan guutuu biyyattii keessatti buufataalee xiyyaaraa, Baaburaa fi konkolaataa dbalatee iddoowwan daldalaa keessatti keellaa too’annoo dhaabuun namoota Vaayirasichaan qabaman adda baasuuf kan carraaqaa jirtu tahuu gabaafame. Naannawa biyyattii Hubei jedhamu kan jalaqaba Vayirasichi keessatti mulidhatetti labsiin yeroo muddama kan labsame yoo tahu, ogeeyyonni fayyaa humna waraana biyyattii 450 ol gara magaalaa Wuhan kan bobbaafaman tahuu ibsame.

Vayirasiin jalqaba Chaayinaa keessatti argame kun yeroo ammaa guutuu addunyaa keessatti babal’ataa jira. Haaluma kanaan hanga ammaatti biyyoota namoonni Vaayirasii kanaa qabaman argamuu ibsan jidduu, Ameerikaa, Awustraaliyaa, Faransaay, Maleezhiyaa, Taaywaan, fi Neeppaal keessatti argamu. Namoonni Vaayirasichi irratti argame hundinuu kanneen dhiheenya Chaayinaa irraa deebi’an tahuu gabaafame.

Vaayirasichi hanga ammaatti gara Afrikaatti tamsa’uu kan hin gabaafamin tahus, hanqina teeknolojii, ogeeyyootaa, sirna ittisaa fi too’annoo dadhabaa biyyoota Afrikaatiin wal qabatee Vayirasichi tasa miliqee seennaan lammiilee Afrikaa heddu galaafatuu mala sodaan jedhu jiraachuu ibsame. Haaluma kanaan Biyyoota Afrikaa too’annoo dhibee kanaa dursanii cimsan jidduu Keeniyaa, Afrikaa Kibbaa, Naayijeeriyaa fi Masri keessatti argaman. Mootumman Ityoophiyaatis buufata xiyyaara Boolee keessatti keellaa too’annoo Vaayirasichaa kan dhaabu tahuu Jum’aa kaleessaa beeksise jira.

Barattoonni Lammiilee Afrikaa Chaayinaa keessatti rakkoo hamaaf saaxilamuu gabaafame
February 5, 2020

Dhibee Vaayirasii Koronaa Chaayinaa keessatti saffisaan babal’ataa jiruun wal qabatee, barattoonni lammiilee Afrikaa magaalaa Wuhan keessa jiran rakkoo hamaaf saaxilamuu gabaafame. Biyyoonni Ardiilee biroo heddu lammiilee isaanii magaalaa Wuhan keessaa kan baasaa jiran akka taheefi, barattoonni lammiilee Afrikaa garuu magaalatti keessatti danqamuun, sodaa dhibeen qabamuu qofa osoo hin taane, rakkoolee nyaata gahaa dhabuu fi tasgabbii dhabuutiif saaxilamaa jiraachuu ibsuu isaanii Aljaziiraan gabaase.
Rakkoon lammiilee Afrikaa kun bal’inaan eega gabaafamee booda, Keeniyaan barattoota isii 85 magaala Huwaan keessatti sababa Vaayirasii Koronaatiin danqaman biyyatti deebisuuf sochii jalqabuu beeksiste.

Paarlaamaa Keeniyaatti hoggantuun koree dhimmoota fayyaa Dr. Meersii Miwaangaangii ibsa kenniteen, “tamsa’ina vaayirasichaa too’achuuf uggurri mootummaan Chaayinaa magalaa Wuhan keessatti labse akkuma ka’een, barattoonni kun biyyatti deebi’anii bakka addaa qophaa’utti hordoffiin ni godhamaaf” jette.

Gama birootiin ammoo lammiileen Ityoophiyaa ijoolleen isaanii magaalaa Wuhan keessatti jalaa danqaman, guyyaa har’aa waajjira ministeera haajaa alaa dhaquun “ijoolleen keenna gara biyyaatti nuuf haa deebifaman” jechuun hiriiraan sagalee dhageessisuu gabaafame. Chaayinatti itti gaafatamaan Qonsilaa Ityoophiyaa Obbo Anteneh Taarikuu dhimmicha irratti yaada kenneen, “Barttoonni rakkoo isaan muudataa jiru ilaalichisee Xalayaa kan barreeffatan tahuus, mootummaa Chaayinaa waliin tahuun rakkoon nyaataa fi dhugaatii akka isaan hin muudanne haala mijeessuuf qonsilichi yaalaa jira” jedhe. Obbo Anteneh akka jedhetti, mootummaan Ityoophiyaa barattoota Chaayinaa irraa gara biyyaatti deebisuuf ammatti karoora hin qabu. Naannawa Huwan qofa barattoonni lammiilee Ityoophiyaa 300 ol Kan argaman tahuus odeeyfannoon ni addeessa.

Dhaabbanti Fayyaa Addunyaa ammoo to’annoo Vaayirasii kanaa irratti qophaa’inni biyyootni Afrikaa qaban na yaaddessaa jedheera. Laaboraatooriin Vaayirasii kana qorannoon adda baasuu danda’u Afrikaa keessaa Naayijeeriyaa, Gaanaa, Madagaaskar, Seeraaliyoon fi Afrikaa Kibbaa qofa keessatti argama. Laaboraatooriin Afrikaa Kibbaa jiru hanga ammaatti saamuda namoota biyyoota Afrikaarraa shakkamanii 71 kan qorate yoo ta’u, hundinuu dhibee irraa bilisa tahuu ibsame.

Dhibeen Vayirasii Koronaa hanga ammaatti lammiilee Chaayinaa 21,000 ol akka qabatee fi namoonni 430 ammoo dhibee kanaan du’uu mootummaan biyyattii beeksise. Haata’u malee lakkoofsi namoota dhibee kanaan qabamanii dacha hedduu kan mootummaan ibsu kan caalu tahuu miidiyaaleen gara garaa gabaasaa jiran.

 

Dhibeen hafuuraan daddarbu Chaayinaa keessatti lubbuu namoota hedduu galaafatuu gabaafame

January 21, 2020

Dhibeen qufaan hafuura nama kutu kun Vaayrasii ‘Koronaavaayiras’ jedhamuun nama irra namatti kan daddarbu yoo tahu, qufaa hamaan sirna hargansuu (respiratory system) kan hubu ta’uu ibsame. Qondaaltoonni Chaayinaa akka jedhanitti, namoota vaayirasichaan qabaman jidduu hanga ammaatti namoonni 6 qofti kan du’an akka taheefi, mootummaan weerara Vaayirasichaa too’achuuf sochii cimaa kan godhaa jiru tahuu beeksisan.

Haata’u malee magaalota gurguddoo Chaayinaa kannen akka Beejiingii fi Sheenziin keessatti qofa namoonni 300 ol ta’an vaayrasichaan kan qabaman yoo tahu, haaluma wal fakkaatun bulchiinsa Wuhaan keessattis ogeessota fayyaa 15 dabalatee nammoonni heddu vaayrasiichaan kan qabaman tahuu ibsame.

Dhaabbileen fayyaa hawaasaa biyyoota hedduu Chaayinaa keessatti lakkoofsi namoota vaayrasii kanaan qabamanii kan mootummaan biyyattii ibsee ol jechuun, buufataalee xiyyaaraa keessatti keellaa too’annoo Vaayirasichaa kan dhaabaa jiran tahuunis beekamee jira. Keessumattuu dhibeen kun biyyoota ollaa Chaayinaa kanneen akka Taayilaand, Koriyaa Kibbaa fi Jaappaan keessattis mul’atuu isaatiin gara weerara hamaatti babal’aatuu mala sodaan jedhu jiraachuu ibsame. Haaluma kanaan Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa WHO’n dhimmicha irratti mari’achuuf koree eksipartootaa wal gahii hatattamaa Arba’aa boruutti yaamee jira.

Dhaabbati Fayyaa Addunyaa akka jedhutti dhibeen kun bineensota irraa namatti daddarba.

Advertisements
Show More

...

Back to top button
Close
Close