Categories: Og-Barruu

Duniyaa

Jafar Bayaan

Advertisements

Abdullaahi bin Mas’uud akki je’u:
“Ilmi namaa hundi ganama keeysummaatu adunyaaf hirribaa lafaa ka’a, qabeenyi isa bira jirus amaanaadha. Kheeysummaan gala qabdi, amaanan abbaatti deebiti.” Galti keeysummaa du’aan gama aakhiraa hoggaa tahu, amaanaan abbaatti deebitus qabeenya ati walitti qabdu warra Rabbiin qoodeefiitu nyaataa isaaniitu itti hafa.

kanaaf Rasuulli sallallaahu aleeyhi wasallam. “Ilmi namaa qabeenya kiyya qabeenya kiyya jedha. Qabeenyi kee waan nyaattee dhume malee, waan uffattee daare malee, waan sadaqattee ol kaayatte malee ni hafee!” ja’an. Qabeenya kee kan hafu Rabbiitu beekha nama nyaatu.

Abdullaahi bin Abbaas akki je’u: “Rabbiin duniyaa tana bakka sadiitti adda qoode. Qooda takka warra amaneef, qooda takka munaafiqaaf, qooda takka kaafiraaf addaan hire. Warri amane qoodaa isaaniitiin galata aakhiraa bitatan, munaafiqoonni qooda isaaniitiin duniyuma dabaluuf rakkatan, Kaafiroonni qooda isaaniitiin qananii duniyaa qofa itti bitatan.”

Rabbiin ol tahe akki je’e:

“Duniyaan heddumeeyfachuun isin shaakalee jira. Hanga duutanii qabrii seentan.” Duniyaan shaakala guddaadha qabdi. Fatanaa guddoodha. Dalagatnii kheeyrii duniyaa fii aakhiraa itti bitachuun ammoo furmaata isiiti. Isiif jecha obboleeysi obboleeysa jibbuu, haadhaa fii abbaa muruu, jaarsaa fii jaartiin addaan yaa’anii ilmaan hadiyyoomsuun hin malle. Wannumaan duniyaa barbaadaniifuu ilmaan, haadhaa fii abbaa, firaa fii aanaa, miskinaa fii dhabaa ittin gargaaruuf tahuu qaba.

Recent Posts

 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo

Baqattoonni Itoophiyaa biyya Liibiyaatti argaman, dhaabbanni UNHCR addatti dhiibbaa nurratti godhaa jira jedhan

Baqattootni Ityoophiyaa, biyya Liibiyaa Kaampii magaalaa Tiripoolii gara garaatti to’annaa hidhattootaa jalatti, kolugaltummaan jiraataan, lola hamaa mootummaa Liibiyaa fi hidhattoota…

15 hours ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Hoomaan awwaannisaa Godinoota Oromiyaa gama Kibbaa fi Kibba Bahaa keessatti muudate miidhaa hamaa dhaqqabsiisaa jiraatuu ibsame

Hoomaan awwaannisaa kun Godinoootaa Baalee, Arsii Lixaa, Gujii, Gujii Lixaa fi Boorana keessatti kan babal’ate yoo tahu, biqiltuu lafa heektaara…

17 hours ago
 • Odeeyfannoo
 • USA

Seeneetiin Ameerikaa adeemsa himannaa Donaald Traamp irratti banamee ifatti jalqabsiise

Manni Maree Bakka Bu’oota Ummata Ameerikaa adeemsa himannaa Donaald Tramp irratti banamee, Khamiisa kaleessaa miseensota koree adeemsa himannaa fi murtii…

2 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Hoggantoonni Majliisa Federaalaa fi Oromiyaa mootummaa irraa komii cimaa kan qaban tahuu ibsan

Waltajjii marii Ministeerri Nageenyaa fi Gamtaan Dhaabbilee Amantii dhiheenya geggeesse irratti, hoggantoonni Majliisa federaalaa fi Majliisa Oromiyaa mootummaa irraa komii…

3 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Barattoonni Muslimaa Sababa Jilbaaba Hidhamanii turan lakkifaman

Godina Jimmaa magaalaa Limmuu Gannatitti barattoonni muslimaa, mana barumsa sadarkaa lammaffaa, sababa Jilbaaba baasne hin barannu jedhaniif poolisootaan reebamuu fi…

3 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa Magaaloota gara garaatti, tajaajila baankii dhalarraa bilisa eebbisiise

Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa tajaajila baankii dhala irraa bilisa tahe kennuuf, magaaloota gara garaatti dameewwan isaa banaa jira. Haaluma kanaan…

3 days ago