Press Ctrl/Cmd + P to print
or save as PDF

254: Rahiima waldhabaniin yoo araaramuun dadhabame Soomanni akkami?

Gaafii: Obboleessa kiyya tokko waa xiqqoo irratti yeroo dheraadhaaf waldhabnee amma isallee argutti hin jiru Ramadaanillee dhufee nu bira dabrutti jiraa isallee itti dhaquu hin danda’uu dhiifama gaafachuudhaaf Ramadaanni kiyya akkam ta’a?

 

 

Deebisaa: Ramadaan kee Rabbi siif taqabbala inshaa Allaah. Obboleessi kankee yoo nama sirraa gaafatamaa ta’e, ka itti gaafatama kee harkaa qabu ka ati amrii isaa didde taate dilii guddoo keessa jirta. Yoo obboleeyumamaaf abbaallee ni qabdaa namni isarra guddaallee ni jiranii waldhabuma xiqqoodhaaf taatu taate ati telefoonaanis taanaan miseejaanis taanan dhiifama gaafadhu.

 

 

Sheikh Alii Jimmaa