Press Ctrl/Cmd + P to print
or save as PDF

257: Akka Rabbi ilmoo namaa kennu Salaata nazrii ufirra kaahuun akkami?

Gaafii: Akka Rabbi ilmoo naa kennuuf jecha salaata tirfii ufirratti qodhaa godhee, salaata ufitti nazare kana eegasii qalbiin na waswaastee sodaadhee dhiisuu barbaadee akkamii shari’aan maal naan jetti. Ziyaadaa salaata Rabbii irratti fiduu kiyyaaf qalbiin na waswaasee akkamiin godhaa.

 

 

Deebisaa: Yoo ka yeroo tokko raka’aa lama salaattee ka Rabbiin yaa Rabbi ilmoo na kenni ka jettu taate kun waa takka shari’atti rakkoo hin qabu kadhachuu dandeetta. Garuu yoo Rabbi ilmoo naa kenne salaanni akkanaa umrii kiyya narra haa jiraatu jette waan hin dandeenye ufirra kaahuu shari’aan dhoowwee jira. Yeroma takkattii salaattee ka hafe toowbaa Rabbitti deebita.

 

 

Sheikh Alii Jimmaa