Advertisements

414: Nama ajnabii tokko irraa horii fudhatuun ni danda’amaa?

  • Home
  • Bultii
  • 414: Nama ajnabii tokko irraa horii fudhatuun ni danda’amaa?
Estimated reading time: 1 min

Gaaffii : Nama ajnabii tokko irraa horii fudhatuun ni danda’amaa, nama wayii ka wajjiin haasawan ka nikaha irraa hin qabne horii irraa fudhatuun ni danda’amaa?

 

 

 

 

 

Deebisaa: Yoo inni hadiyyaa siif fide irraa fudhachuun ni danda’ama. Uf si jaalachiisuuf jecha yoo inni horii siif kenne horii irraa fudhachuun humaa hin qabu. Yoo sitti heeruma jettee intalti nama dhiiraa tokkoon yoo isiin ka akkasitti horii irraa nyaattu taate ballama kijibaa seentee ka heerumuu irraa dantaa hin qabne, ka irraa yaada hin qabne kijibaan horii isaa yoo ka nyaattu taate karaa saniin haraama ta’a. jidduu keessanitti hin nyaatin horii keessan karaa baaxilaatiin, karaa kijibaatiin, karaa sobaatiin, karaa kiyaanaatiin hin nyaatinaa jedha Rabbiin SW. yoo namni ajnabii tokko hadiyyaa fideef hadiyyaan sun ka isii hin fattanne yoo taate, ka karaa zinaa hin baane yoo taate, ka innillee tikfamaa , ka isiinillee tikfamtuu ka yaada gaarii karaa hadiyyaatiin yoo ta’e humaa hin qabdu. Akkasuma ammallee inni intala tana ufitti maxxansee hamtuu itti dalaguudhaaf baaba zinaa banuudhaaf qalbii isii lallaaffifatee karaa sanii yoo ka itti kennu taate innillee isii sobuudhaaf ka itti kennu yoo taate innillee haraamatti seenaa. Kanaafuu karaa maraanuu uf haa eegnuu.

 

Sheik Abdurrahmaan Shariif

Advertisements
waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 114

...

Back to top button
Close
Close