Press Ctrl/Cmd + P to print
or save as PDF

519: Islaama dhiisanii kaafira wojjiin jiraachuun danda’amaa?

Gaaffii: Namni lama ka islaamaatiif namni tokko ka kaafiraa yoo bakka tokko ka jiraatan taate; yoo namni islaamaa sun xiqqasho nama wallaalaa ta’e yookaa gama aqliitii nama dadhabaa yoo ta’e; namni islaamaa ka lammaffaa suni isa islaamaa kana ufirraa dhiisee ka kaafiraa sani wajjiin jiraachuu ni danda’aa?

 

 

 

 

Deebisaa: Hin danda’amu. namni islaamaa tokko nama islaamaa dhiisee nama kaafiraa godhachuun hin barbaachisu haraama. Inumaa waan diinaa islaamaa madeessattu keessa jirti jechu. Nama islaamaa tokkoof halaalaa miti obboleessa islaamaa tokkoon ooduun guyyaaa sadii oli. Namni islaamaa tokko nama kaafiraa jaalallee godhatee maxxanfatee namicha islaamaa sani jibbansa muldhisuufiin haraama. Inumaa waan diinaa isaa madeessee diinaa isaa keessaa baasuu malu fa’a. Kanaafuu hammaatullee ka islaamaa san maxxanfadhu isa jaaladhu isa san wajjiin jiraadhu. Wanni Rabbiin jedhu yaa warra Rabbitti amanee hoo yahuudaaf nasaaraa(kiristoo) jaalallee hin godhatinaa jedha. Maaliif jennaan gariin isaanii gariidhaaf jaalalleedhaa. Namni isaan maxxanfatee jaalallee godhatee isaan jaalatee isaan wajjiin islaama jibbe isaan irraa tokkoo.  Diinaa isaanii fudhataa jechu. Rabbiin SW zaalimtoota hin qajeelchu.  Kanaafuu hammaatullee kama islaamaa kanatu kankeetii, wallaalaa ta’ullee kama islaamaa kanatu kankeetii kama islaamaa sana maxxanfadhu ka kaafiraa irraa fagaadhu.

Sheikh Abdurahman Shariif