Press Ctrl/Cmd + P to print
or save as PDF

566: Ayyaana Yuunivarsiitii keessatti kabajamurratti hirmaachuun akkami?

Gaafii: Ani barataa Yuunivaristiity, Yuniveristii keessatti ayyaana adda addaatu jira. Ayyaana yeroo barnoonni cufamu gaggeeffamu, sagantaa eebbaa fi qophiilee adda addaatu jira. Qophiilee akkanaa kana keessatti wanti shari’aa islaaamaa kallafu heddutu jira. Ayyaana akkanaa irratti hirmaachuun akkamitti laallama?

Deebisaa: Dimshaashatti waan akkanaa kana ulamaa’iin wanti jedhan. Ayyaanni kabajamu ayyaana amantii biroo yoo tahe irratti hirmaachuun dhoorkaadha. Ibnuteeymiyaan kitaaba isaa keessatti waan kana bal’inaan irraa haasayee jira. Yoo ayyaana amantii tahe irraa fagaachuun barbaachisaadha. Qophiilee adda addaa kan Yunivarsiitii keessatti qophaayan kan amantiin wal hin qabanne garuu, yoo wanti shari’aa fallessu keessa jiraachuu baate irratti hirmaachuun rakkoo hin qabu. Wanti kun nama hunda walitti hammata. Barsiisaa ykn barataa ykn hojjataa yuunivarsiitichaatis tahu, ayyaana amantii biro taanaan irratti hirmaachuun haraama. Qophii biroo kan waan shari’aa faallessu hin qabne yoo tahe irratti hirmaachuun rakkoo hin qabu.

 

Sheikh Abdussalaam Xaahir